Aksjer anskaffet ved innløsning av opsjon

En opsjon er en avtale mellom innehaver og utsteder, som gir innehaver en rett men ikke plikt til å kjøpe eller selge et formuesobjekt (det underliggende objekt) fra eller til utsteder i løpet av en bestemt periode eller på et angitt tidspunkt til en forhåndsbestemt pris (innløsningsprisen).

Gjelder ikke tegningsrett til aksjer, disse følger reglene om aksjer. Gjelder heller ikke utstedelsesrett til aksjer (warrants).

Gjelder opsjoner til aksjer både i og utenfor arbeidsforhold. I arbeidsforhold kan det også foreligge plikt til kjøp eller salg.

Gjelder kun for personlige aksjonærer.

Hvor kan du finne ut om du har anskaffet aksje som ble ervervet ved innløsning av opsjon?

Det vanlige er at det foreligger en opsjonsavtale, som regel vil det fremgå av skriftlig avtale. Det kan også stå i arbeidsavtalen.

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

Kjøpsopsjon: Du erverver aksjer ved innløsning av opsjonen. Etter eventuelt gevinst- og tapsoppgjør ved innløsning av selve opsjonen, settes inngangsverdien til markedsverdien på innløsningstidspunktet.

Salgsopsjon: Selskapet erverver dine aksjer ved innløsning av opsjonen. (Din inngangsverdi på selve aksjene berøres ikke av innløsningen, men følger de vanlige regler for aksjer). Selskapets inngangsverdi på aksjene settes til markedsverdien på aksjene på innløsningstidspunktet.

Ved børs- eller annen kursnotering av aksjene, settes markedsverdien normalt til siste noterte kurs på/i forhold til innløsningsdagen. Er gjenstående kjøperkurs høyere enn sist noterte kurs, eller gjenstående selgerkurs lavere enn sist noterte kurs, skal denne kursen benyttes.

Antatt salgsverdi kan legges til grunn der hvor det er sannsynlig at notert kurs ikke gir et pålitelig uttrykk for markedsverdien, for eksempel pga lite omsetning.