Fusjoner og fisjoner

Gjelder sammenslåinger og delinger av selskaper.

Her skilles det mellom skattefrie og skattepliktige fusjoner, jf. sktl. kap 11.
Skattepliktige fusjoner og fisjoner følger de ordinære reglene for realisjon/innløsning av aksjer. Det er derfor bare skattefrie omorganiseringer som behandles her.

Hvordan kan du finne ut om du har aksjer i selskap som har fusjonert eller fisjonert?

Sjekk generalforsamlingsvedtak om fisjoner og fusjoner. Relevant dokumentasjon for inngangsverdi på aksjene i det overdragende selskap. Brev fra selskapet.
Selskapets fisjons- eller fusjonsplan viser hvor mange aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskap, evt. beslutning om økning av pålydende på aksjene i overtakende selskap.

I Foretaksregisteret er fusjonen eller fisjonen registrert på tidspunktet for endelig gjennomføring. Dette tidspunktet legges til grunn i skattemessig sammenheng, jf. sktl. § 11-10 og asl. § 13-16 og asal. § 13-17.

Hvordan fastsettes inngangsverdien?

Ved fusjon/fisjon beholder aksjonærene sine samlede skattemessige inngangsverdier, og verdien omfordeles på vederlagsaksjene i overtakende selskap. Inngangsverdien per aksje beregnes etter bytteforholdet mellom aksjene i overdragende og overtakende selskap (justeringsfaktor).

Det vises til beskrivelsene av beregningen for splitt og spleis.

For aksjonærer som har blitt realisasjonsbeskattet for tilleggsvederlaget (skjev utdeling), må inngangsverdien reduseres med den inngangsverdien som har inngått i gevinst/tapsberegningen for de aksjer som anses realisert.

Aksjonærene i overtakende selskap beholder inngangsverdien på sine aksjer uendret..

Særlig om inngangsverdien ved fisjon med nedsettelse av pålydende i det selskapet som deles:
Et selskap fisjonerer for eksempel ut 40 % av aksjekapitalen og verdiene til et nystiftet selskap ved nedsettelse av pålydende. Fordi 40 % av verdiene er skilt ut ved nedsettelsen av pålydende må inngangsverdien på aksjene i det overdragende selskap omfordeles. For å beregne inngangsverdien på aksjene i det overdragende selskap, tar man utgangspunkt i de opprinnelige inngangsverdiene aksjonæren hadde i dette selskapet og reduserer hver aksjes inngangsverdi med 40 %. 

Ved beregning av inngangsverdien for aksjene i det overtakende selskap, tar man utgangspunkt i hver av de totale inngangsverdiene aksjonæren hadde på de ulike aksjepostene ervervet på samme tidspunkt i det overdragende selskap. Disse verdiene ganges med andel som er skilt ut (40%), og deles på antall aksjer aksjonæren mottar i det overtakende selskap B for hver aksjepost.