Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende og med tilbakebetaling til aksjonærene

Utbetaling til aksjonærene ved kapitalnedsettelse som gjennomføres ved nedskrivning av pålydende skattlegges i utgangspunktet som utbytte, men den delen av utbetalingen som er tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og overkurs skattlegges ikke som utbytte.

I forbindelse med kapitalnedsettelser kan det foretas utbetalinger som er høyere enn det som aksjekapitalen nedsettes med. Dette vil typisk være utbetalinger fra beskattede fonds. Alle slike utbetalinger som går utover det som aksjekapitalen nedsettes med skal skattlegges som utbytte. Selv om utbetalingen ikke overstiger nedsettelsesbeløpet, skal den likevel skattlegges som utbytte dersom det tidligere er foretatt fondsemisjon i selskapet.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et selskap som har foretatt denne type kapitalnedsettelse?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalnedsettelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalnedsettelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirker dette inngangsverdien?

Dersom utbetalingen anses som et utbytte (se ovenfor under beskrivelsen) blir ikke inngangsverdien påvirket av hendelsen. Den delen av utbetalingen som anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital og evt. overkurs skal imidlertid redusere inngangsverdien med det tilbakebetalte beløp.