Kapitalutvidelse ved fondsemisjon

Forhøyelse av aksjekapitalen ved fondsemisjon kan skje ved overføring til aksjekapitalen fra overkurs og fra fri egenkapital uten innbetaling fra aksjonæren.

Forhøyelsen kan skje ved at aksjenes pålydende økes, eller ved utstedelse av nye aksjer.

Hvordan kan du finne ut om du har anskaffet aksjer på denne måten?

Det skal foreligge melding til Foretaksregisteret, og kapitalutvidelsen vil være registrert der. Man kan også finne beretning om kapitalutvidelse i styreprotokoll og generalforsamlingsvedtak.

Hvordan påvirker en fondsemisjon inngangsverdien?

Ved forhøyelse av pålydende, skjer ingen endring av inngangsverdien på aksjene.
Ved utstedelsen av nye aksjer (fondsaksjer) må den opprinnelige inngangsverdien fordeles på alle aksjene. Inngangsverdien på fondsaksjen settes til en forholdsmessig del av inngangsverdien på den eller de aksjer fondsaksjen knytter seg til. Inngangsverdien på de sistnevnte aksjene (stamaksjene) reduseres tilsvarende.

Et eksempel:
A anskaffet aksje i AS i 2008 for kr 200, og en i 2009 for kr 150. Ved fondsemisjon i 2010 ble antall aksjer økt fra 5000 til 7500. Omfordeling av inngangsverdi skjer ved multiplisering med en justeringsfaktor, som beregnes ved å dele antall aksjer før emisjonen med antall aksjer etter emisjonen: Justeringefaktor her blir da 5000: 7500 = 0,667. A vil motta en fondsaksje, og har etter emisjonen tre aksjer med inngangsverdier: Aksje fra 2008: kr 133,33 (= kr 200 x 0,667). Aksje fra 2009: kr 100 (= 150 x 0,667). Fondsaksje kr 116,67 (= (kr 200 x 0,667) : 2 + (150 x 0,667) : 2). Samlet inngangsverdi for alle aksjene blir kr 350 som før fondsemisjonen.

Tilsvarende skal ikke det eventuelt samlede RISK-beløpet påvirkes (gjelder aksjer ervervet før 01.01.2006). RISK-beløpet skal fordeles på det større antall aksjer på samme måte som beskrevet i eksempelet, dvs. ved å multiplisere med justeringsfaktoren. Enkelt kan dette gjøres ved å settes inngangsverdi, tillagt samlet RISK for den enkelte stamaksje, og fordele summen av dette på stamaksjen og fondsaksjen i henhold til samme beregning som ovenfor i eksempelet.