Aksjesparekonto (ASK)

  • Skriv ut

Fra og med 1. september 2017 kan du som er personlig skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Hva er aksjesparekonto

En konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt med 29,76 % etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges som tidligere, på det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utdeling. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og disse vil kunne tilby aksjesparekonto fra 1. september 2017.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, andeler i aksjefond og børsnoterte fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Du kan ikke ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke er kvalifisert.

Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men du får ikke renter.

Aksjer og fond som etter anskaffelse ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Eksempel 1:

A kjøper aksjer i selskap B som på anskaffelsestidspunktet er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, dette medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innebærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

Eksempel 2:

A kjøper i 2017 andeler i verdipapirfond på 89 %. Ved inngangen til 2018 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 %. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

For aksjer/andeler på aksjesparekonto, tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen. Det vil si summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først).

Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak fra ordningen, og ved utdeling av utbytte fra aksjer/andeler på kontoen.

I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene. For eksempel at man anser de første overføringer innen en 2 ukersperiode som en samlet overføring.

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren, skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger beløpet du satte inn (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

Overføring til andre av en aksjesparekonto(ASK)

ASK-kontoer som skal overføres til andre må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom du allerede har en ASK-konto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til, er det valgfrihet om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto ("fusjon av kontoene").

Ved en eventuell skilsmisse kan ektefellene bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Ved død kan en ASK-konto overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen

Utbytte som går inn på aksjesparekontoen behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget

Overgangsregler

Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto, skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto, er det vedtatt overgangsregler.Det åpnes for at personlige aksjonærer i 2017 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet. Det betyr at overføringen ikke beskattes.

Innrapportering på skattemeldingen

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. Da vil utbytte, gevinst, tap og formue være forhåndsutfylt på din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte. Du vil også motta en særskilt aksjeoppgave fra Skatteetaten (RF-1088 A) som viser aksjetransaksjoner på aksjesparekontoen. Denne oppgaven vil du kunne benytte for å kontrollere at skattemeldingen er riktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.