Refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte

 • Skriv ut

Du som utenlandsk aksjonær har begrenset skatteplikt til Norge for aksjeutbytte du mottar fra norske selskaper. Du må som hovedregel betale 25 prosent kildeskatt av aksjeutbyttet. Kildeskattesatsen kan være lavere som følge av skatteavtaler eller norske skatteregler.

Fra og med 2017 er reglene om fastsetting av kildeskatt endret. Selskapet fastsetter nå kildeskatten når de leverer melding om trekk av kildeskatt.

Selskapet kan endre meldingen om trekk av kildeskatt. Fristen for dette er 3 måneder. Vi regner dette fra den ordinære fristen for å melde trekk. Selskapet kan gjøre dette senest 31. desember i inntektsåret hvor utbetalingen av utbyttet ble foretatt. Selskapet som utdeler utbytte kan dermed innenfor disse fristene, korrigere hvis de har trukket for mye kildeskatt, uten at aksjonæren må søke om refusjon.

Etter utløpet av fristen for endring av melding om trekk av kildeskatt

En aksjonær som har rett på en lavere skattesats enn fastsatt og trukket ved utbetalingen av utbyttet, må søke om refusjon av for mye betalt kildeskatt.

Mulige grunnlag for refusjon:

Personlige aksjonærer

 • Skatteavtale
  Hvis aksjonæren er skattemessig bosatt i et land som Norge har en skatteavtale med, er kildeskattesatsen vanligvis 15 %. Noen skatteavtaler har ulike betingelser, men de fleste skatteavtalene krever at aksjonæren er skattemessig bosatt/hjemmehørende ("resident") i avtalestaten og virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytteinntekten og aksjene.
 • Aksjonærmodellen
  For personlige aksjonærer som er skattemessig bosatt i EØS og som er virkelig rettighetshaver til aksjene, kan kildeskatten reduseres ved skjermingsfradrag dersom kildeskatten er høyere enn skatt på utbyttet etter skjerming. Imidlertid vil refusjon etter skatteavtalen vanligvis være mer fordelaktig enn refusjon av skatt etter aksjonærmodellen.

  NB: Det er vanligvis ikke mulig for personlige aksjonærer å motta full refusjon av kildeskatt etter aksjonærmodellen. Informasjon som tilsier at krav framsatt etter aksjonærmodellen alltid gir rett til full refusjon av kildeskatt er ikke korrekt.

Selskapsaksjonærer og liknende (som ikke er personlige aksjonærer)

 • Skatteavtale
  Hvis aksjonæren er skattemessig hjemmehørende i et land som Norge har en skatteavtale med, kan kildeskattesatsen være lavere enn 25 prosent. Noen skatteavtaler har ulike betingelser for slik redusert kildeskatt, men de fleste skatteavtaler krever at selskapsaksjonæren, mv. er skattemessig bosatt/hjemmehørende ("resident") i avtalestaten og virkelig rettighetshaver ("beneficial owner") av utbytteinntekten og aksjene.
 • Fritaksmetoden
  Visse selskapsaksjonærer som er hjemmehørende i EØS kan ha rett på fritak fra kildeskatt etter fritaksmetoden. Den utenlandske aksjonærens organisasjonsform må tilsvare visse norske selskapsformer som angitt i skatteloven § 2-38 første ledd bokstav i.

  Aksjonæren må videre være reelt etablert og drive reell økonomisk virksomhet i et EØS-land. Aksjonæren må også være endelig utbyttemottaker.

Slik søker du om refusjon

For å kreve refusjon av kildeskatt må søknaden sendes til:

Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
Postboks 8031
4068 Stavanger

Fristen for å søke refusjon av skatt på utbytte er fem år regnet fra utgangen av året da fristen for å fastsette skatten løp ut. Søknad om refusjon av skatt på utbytte kan ikke fremmes før utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang, som er tre måneder etter innlevering av skattemeldingen og senest 31.12 i året utbytteutdelingen ble foretatt.

Dette må søknaden inneholde

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Tax-id til søker (og til fullmektig, hvis relevant).
 • Totalbeløp som kreves refundert inkludert liste over alle utbyttene.
 • For søknad etter skatteavtale: Original bostedsbekreftelse utstedt av lokale skattemyndigheter med henvisning til søkers identifikasjonsnummer. Bostedsbekreftelsen må vise til søkers navn alene. Bostedsbekreftelsen må gjelde for året da beslutningen om å dele ut utbyttet ble tatt og det må fremgå at søker var bosatt/hjemmehørende etter skatteavtalen med Norge.
 • For søknad etter fritaksmetoden: Bostedsbekreftelse eller Registreringsbevis utsted av offentlige myndigheter som dokumentasjon på at selskapet er selskapsrettslig etablert innen EØS.
 • Utbyttekvittering som verifiserer at søker har mottatt utbyttene, og at utbyttene har blitt fratrukket norsk kildeskatt. Utbyttekvitteringen må være utstedt av bank og inneholde følgende:
  • Navn på mottaker (søker)
  • Navn og ISIN på aksjen
  • Antall aksjer og brutto utbytte per aksje i NOK
  • Samlet bruttobeløp og kildeskatt i NOK
  • Pay-date, ex-date eller record-date
 • Banken må dokumentere at det er trukket kildeskatt på utbytteutbetalingen, ikke bare skatt. Dersom utbyttet har gått gjennom flere transaksjonsledd fra det norske selskapet til endelig mottaker (søker) må en oversikt over transaksjonsleddene legges ved.
 • For utbytte mottatt fra og med år 2016: Informasjon om VPS-konto (hvis relevant). Søknaden skal inneholde informasjon om hvilken konto i VPS utbyttet opprinnelig ble utbetalt til (dvs. kontonummer) og kontoinnehaver. Hvis søker ikke har egen VPS-konto, vennligst kontakt banken (kontofører investor) for å få tilsendt informasjonen.
 • Fullmakt (dersom søknaden er sendt inn via en representant).
 • Informasjon om søker, både når gjelder juridiske, organisatoriske og skattemessige forhold. Tilleggsdokumentasjon kan også etter forholdene være påkrevet for å godtgjøre av vilkår for redusert kildeskatt er oppfylt. Det vises i denne sammenheng til redegjørelsen for de forskjellige mulige grunnlagene for refusjon som er presenter over.
 • Betalingsinformasjon inkludert navn på kontoinnehaver og et norsk kontonummer eller en IBAN og SWIFT/BIC-kode. IBAN-kontoen må kunne motta NOK ettersom alle refusjoner blir overført i NOK. En unik betalingsreferanse på maksimalt 20 tegn vil forenkle utbetalingen.

Det er kun virkelig rettighetshaver som kan ha rett på refusjon av kildeskatt. En enhet som handler på vegne av en annen som bestyrer, kapitalforvalter eller lignende, og som derfor er den registrerte eller indirekte eieren av utbyttene, har ikke rett på refusjon. Det har heller ikke noen som mottar utbytteutbetalingene og overfører dem direkte videre til andre enheter/personer.

Vennligst legg ved all påkrevd dokumentasjon og informasjon i søknaden. Mangelfulle søknader krever lengre saksbehandlingstid, og kan bli avslått eller avvist på grunn av manglende dokumentasjon.

Søknadsskjema

Last ned, fyll ut og send til:

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Postboks 8031

4068 Stavanger

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.