1.5.6 Inntekt og formue i utlandet, og skattemessig utflytting

Post 1.5.6 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten skal du gi opplysninger om skattemessige forhold knyttet til utlandet.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder de som har inntekt fra eller formue i utlandet og som mener de har krav på en reduksjon i norsk skatt. Posten gjelder også personer som mener at deres skattemessig bosted i Norge eller deres trygdemedlemskap i Norge er opphørt i løpet av inntektsåret 2016.

Jeg har hatt inntekter opptjent i utlandet

Har du hatt inntekter i utlandet skal du føre opp dette i riktig post i skattemeldingen (se nedenfor under kreditfradrag). Avhengig av bestemmelsene i skatteloven og/eller skatteavtalen Norge har med det landet inntekten er opptjent i, kan 

-inntekten enten være unntatt fra beskatning i Norge eller

-det kan gis en reduksjon i norsk skatt (fradrag for betalt skatt i utlandet eller nedsettelse av inntektsskatt).

Jeg har formue i utlandet per 31.desember

Dersom du har formue, herunder fast eiendom, i utlandet skal dette føres i skattemeldingen (se nedenfor under kreditfradrag). Avhengig av bestemmelsene i skatteloven og/eller skatteavtalen Norge har med det aktuelle landet kan det gis

-fradrag for betalt skatt i utlandet eller

-unntak fra beskatning i Norge for å unngå dobbeltbeskatning.

Jeg har gjeld i utlandet per 31.desember

Dersom du har gjeld i utlandet kan du ha krav på fradrag i formuen. Du kan også ha krav på fradrag for gjeldsrenter.

Gjeldsrenter i utlandet føres i post 3.3.2. Gjeldsrenter i utlandet

Gjeld i utlandet føres i post 4.8.3 Utenlandsk gjeld

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Krever du fradrag for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag)?

 

Huk av "Ja" dersom du krever kreditfradrag. Skjema "RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" skal leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Deretter må du oppgi det som er aktuelt for deg:

Inntekt opptjent i utlandet som ikke allerede er forhåndsutfylt føres i følgende poster:

• 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv.
• 2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelse
• 2.1.9 Uføreytelser fra utlandet
• 2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden
• 2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat tilsvarende norsk alderspensjon eller AFP
• 2.2.5 Pensjon fra utlandet som er skattefri i Norge
• 1.6.Beregnet personinntekt fra foretak
• 2.7 Næringsinntekter
• 2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet
• 3.1.7 Utbytte som ikke er forhåndsutfylt
• 3.1.10 Gevinst på aksjer som ikke er forhåndsutfylt
• 3.1.11 Renteinntekter og andre inntekter fra utlandet

Listen er ikke uttømmende.

Formue i utlandet som ikke allerede er forhåndsutfylt føres i følgende poster:

• 4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank
• 4.6.1 Fast eiendom i utlandet
• 4.6.2 Annen formue i utlandet

Listen er ikke uttømmende.

Gjeldsrenter i utlandet føres i post 3.3.2. Gjeldsrenter i utlandet

Gjeld i utlandet føres i post 4.8.3 Utenlandsk gjeld

Krever du nedsettelse av skatt på lønn opptjent under arbeidsopphold i utlandet?

 

Huk av "Ja" dersom du krever nedsettelse av skatt på lønn som du har opptjent ved arbeidsopphold i utlandet. Skjema "RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn" skal leveres sammen med skattemeldingen. Leverer du elektronisk vil dette skjema bli tilgjengelig når du svarer "Ja" i posten.

Deretter må du oppgi lønnen du har opptjent i utlandet i post 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv. dersom den ikke er forhåndsutfylt.

Krever du opphør av skatteplikt som bosatt (emigrasjon)?

Huk av "Ja" dersom du krever opphør av skattemessig bosted etter skatteloven for 2016. Du må selv endre de postene i skattemeldingen som du mener kravet ditt får betydning for. I post 5.0 må du gi opplysninger om hvilket land du har flyttet til og fra hvilket tidspunkt du krever at skatteplikten til Norge som bosatt er opphørt fra. Du kan lese mer om vilkårene for skattemessig emigrasjon her.

Eier du aksjer og andeler mv. i norske eller utenlandske selskap ved utflytting, må du også fylle ut og sende inn "RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv ved utflytting" sammen med skattemeldingen.

Dersom vi ber om det må, du kunne dokumentere at vilkårene for skattemessig emigrasjon er oppfylt. Du må også kunne fremlegge opplysninger om dine inntekter og din formue i utlandet.

 

Krever du deg bosatt etter skatteavtale i annet land?

 

Huk av "Ja" dersom du krever deg skattemessig bosatt i et annet land etter skatteavtalen Norge har inngått med dette landet. Du må selv endre de postene i skattemeldingen som du mener kravet ditt får betydning for. I post 5.0 må du gi opplysninger om hvilket land du har flyttet til og fra hvilket tidspunkt du krever at bostedet er endret fra. Du kan lese mer om endret bosted etter skatteavtale her.

Eier du aksjer og andeler mv. i norske eller utenlandske selskap ved utflytting, må du også fylle ut og sende inn "RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler mv ved utflytting" sammen med skattemeldingen.

Dersom vi ber om det, må du kunne dokumentere at vilkårene for endret bosted etter skatteavtale er oppfylt. Du må også kunne fremlegge opplysninger om dine inntekter og din formue i utlandet.

Har du lønn fra en internasjonal organisasjon eller fra Malaysia, som du krever fritatt fra beskatning i Norge?

 

Huk av "Ja" dersom du har lønn fra en internasjonal organisasjon og denne lønnen ikke er skattepliktig i Norge. Dersom lønnen er rapportert inn av arbeidsgiver i post 2.1.1, må du korrigere beløpet i denne posten slik at lønnen fra den internasjonale organisasjonen som ikke er skattepliktig i Norge ikke inngår i post 2.1.1. Dersom lønnen ikke er rapportert inn av arbeidsgiver, må du gi opplysninger om inntekten i post 5.0.

Du kan lese mer om lønn fra internasjonale organisasjoner i punkt 3.5 her.

Dersom vi ber om det, må du kunne dokumentere at lønnen ikke er skattepliktig i Norge.

Huk av "Ja" dersom du har lønn opptjent fra et arbeidsforhold i Malaysia og denne lønnen ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtalen med Malaysia. Dersom lønnen er rapportert inn av arbeidsgiver i post 2.1.1, må du korrigere beløpet i denne posten slik at lønnen du har opptjent i Malaysia ikke inngår i post 2.1.1. Dersom lønnen ikke er rapportert inn av arbeidsgiver, må du gi opplysninger om inntekten i post 5.0.

Dersom vi ber om det, må du kunne dokumentere at lønnen ikke er skattepliktig i Norge.

Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt?

 

Huk av "Ja" dersom ditt medlemskap i norsk folketrygd har opphørt i 2016.

Dokumentasjonskrav

Du må kunne dokumentere inntekt, formue, gjeldsrenter og gjeld i utlandet dersom vi spør.

Dersom vi spør, må du kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattemessig emigrasjon, endret bosted etter skatteavtale eller at du har lønnsinntekt som ikke er skattepliktig i Norge.

Krever du kreditfradrag må utlignet og betalt skatt i det andre landet dokumenteres.

Alle beløp i skattemeldingen skal oppgis i NOK. Her finner du mer informasjon om hvilken valutakurs du skal benytte.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.