Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.1 Lønn og tilsvarende ytelser

Postene under "2.1 Lønn og tilsvarende ytelser" gjelder inntektsposter som lønn, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, overskudd på godtgjørelser, dagpenger, inntekt dagmamma og familiebarnehage i eget hjem og annen arbeidsinntekt.

Alle poster for 2.1 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 2.1.1 Lønn mv.

  Denne posten viser hva du har fått i lønn og eventuelt andre ytelser som for eksempel honorarer, arbeidsavklaringspenger og sykepenger fra NAV. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.1.2 - Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk

  Denne posten er kun for sjøfolk og viser hva du har fått i lønn. Lønnen er grunnlag for særskilt fradrag for sjøfolk i post 3.2.13. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.1.3 - Inntekt av barnepass i barnepasserens hjem

  Denne posten viser hva du har fått i virksomhetsinntekter for barnepass i eget hjem.

 • 2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelse

  Denne posten viser hva du har fått i overskudd på utgiftsgodtgjørelse, det vi si utbetalt godtgjørelse utover statens satser. Godtgjørelsen kan gjelde diett, bil, hjemmekontor med mer. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn fra arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.1.5 Annen arbeidsinntekt

  I denne posten fører du skattepliktig inntekt av arbeid som ikke er næringsinntekt, for eksempel salgsinntekter eller arbeidsvederlag fra håndverks- og husflidsarbeid i hjemmet eller salg av hage- og naturprodukter.

 • 2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende og fiskere

  Denne posten viser utbetalt dagpenger for næringsdrivende og fiskere. Dagpenger er en ytelse i stedet for arbeidsinntekt. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden

  Denne posten viser hva du har fått i uføretrygd fra folketrygden. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.1.9 Uføreytelser fra andre enn folketrygden

  Denne posten viser hva du har fått i uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden, herunder uføreytelser fra SPK, uføreytelser fra andre pensjonsordninger (herunder uføreytelser fra IPA/IPS) og uføreytelser fra utlandet.

 • 2.1.10 Ektefelletillegg - uføre

  Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden som etter en overgangsordning utbetales til uførepensjonister som forsørger ektefelle.