2.8.4 Skattepliktig gevinst ved realisasjon (salg mv.) av bolig, tomt og annen fast eiendom

Post 2.8.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du beregnet skattepliktig gevinst ved salg av fast eiendom, som bolig og tomt. Hovedregelen er at gevinsten ved salg av eiendom er skattepliktig, men dette avhenger av eiertid og botid. Et eventuelt tap føres i post 3.3.6.

Gjelder posten meg?

Tomt

Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig.

Bolig

Hvis du har solgt en bolig med gevinst skal denne skattlegges hvis du har:

  • brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene (botid)
  • og/eller eid boligen i under 1 år (eiertid). Eiertiden regnes fra du overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt til du aksepterer et bud på boligen.

Dersom det foreligger en såkalt brukshindring (f.eks. at du på grunn av arbeid, sykdom, brann eller skade er forhindret fra å oppfylle kravet om botid), kan du likevel få godkjent ikke-botid som botid i relasjon til skattereglene ved salg av bolig. Mer om reglene rundt salg av boligeiendom her.

Fritidsbolig

Hvis du har solgt en fritidsbolig med gevinst skal denne skattlegges hvis du har:

  • brukt den som egen fritidsbolig i mindre enn 5 av de siste 8 årene (botid)
  • og/eller eid fritidsboligen under 5 år (eiertid). Eiertiden regnes fra du overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt til du aksepterer et bud på boligen.

Pendlerbolig

Skattytere somm i tillegg til egen bolig eier en pendlerbolig, kan oppfylle botid på begge boligene samtidig. Hvis du har solgt en bolig som du ikke har brukt som pendlerbolig eller egen bolig i 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år, skal gevinst skattlegges. Pendlere som eier to boliger, kan oppfylle botiden på begge boligene samtidig.

Samlivsbrudd

Realiseres tidligere felles bolig ved samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboere med felles barn, vil den personen som flytter ut av felles bolig godskrives botid på lik linje som den som blir boende.

Flere eiere

Hvis dere er flere eiere av en bolig som selges med gevinst, skal gevinsten fordeles i forhold til hvor stor eierandel dere har.

Oppdeling av eiendommen

Dersom eiendommen har et større areal enn det som anses som en naturlig arrondert tomt, vil salg av eiendommen kunne anses som salg av bolig/fritidsbolig og tomt. Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig.

Dersom salget gjelder flere frittstående bygninger, må det vurderes om hver bygning har tilstrekkelig tilknytning til boligen for å anses som en del av boligen.

Har en del av boligen blitt brukt som egen bolig og den andre delen som skattepliktig utleiebolig, skal hver del vurderes for seg. Gevinst ved salg av utleiedelen skal skattlegges. Gevinst ved salg av del som brukes til egen bolig er skattepliktig dersom du ikke har brukt den som bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år.

Utland

Hvis eiendommen du har solgt ligger i utlandet, skal du føre det i post 3.1.11.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fyller ut kommunen eiendommen tilhører, gårdsnummer, bruksnummer og beløpet for beregnet gevinst. Du må også legge ved oppstilling på beregnet gevinst. Du kan bruke Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt RF-1318 for å beregne gevinst/tap. Skjemaet er ikke et vedleggsskjema til skattemeldingen, og kan derfor ikke fylles ut direkte i altinn. Du kan imidlertid skrive ut skjemaet, og skanne det inn og legge det ved skattemeldingen som et vedlegg.

Hvordan beregnes gevinst ved salg av fast eiendom

Gevinsten finner du ved å ta:

     utgangsverdi
-    inngangsverdi
=   resultat

Hvis resultatet er et negativt beløp, føres dette i post 3.3.6 som fradrag, men hvis det er positivt føres det i post 2.8.4 som gevinst.

Inngangsverdi

Det er beløpet du betalte for boligen da du kjøpte den, eller verdien av boligen da du arvet den. I tillegg kan du legge til noen kostnader ved kjøp og salg av boligen som:

• utgifter til megler
• påkostninger (ikke vedlikehold, men standardheving)
• dokumentavgift ved salg
• tinglysningsgebyr

Så:
Det du betalte for boligen/verdi ved arv
+    utgifter
=    inngangsverdi

Dersom du bygde boligen, utgjør kostprisen utgangspunktet for inngangsverdien. Dette omfatter både kostnadene ved å bygge boligen og kostnadene ved å erverve og gjøre i stand tomten for bygging. Verdi av eget arbeid knyttet til nyoppføring eller påkostning kan også tillegges inngangsverdien. Verdien av eget arbeid verdsettes til hva det ville kostet å få arbeid av samme kvalitet utført av andre. Timegodtgjørelsen for ikke-håndverkere må som hovedregel settes lavere enn det en håndverker ville ha oppnådd, f.eks. til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satser finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Dersom du arvet boligen etter 2014 er grunnlaget for inngangsverdien enten arvelaters inngangsverdi (ved kontinuitet) eller antatt markedsverdi da du arvet boligen (ved diskontinuitet). Markedsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelater hadde oppfylte kravene til bo- og eiertidskravet ved arvefallet, og eiendommen er bolig eller fritidsbolig. Mer om diskontinuitet og kontinuitet her. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk må vilkårene i skatteloven § 9-13 foreligge.

Utgangsverdi

Det du selger boligen for.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Oppstilling over beregnet gevinst må kunne fremlegges hvis vi spør. Dette gjelder også dokumentasjon av kjøp, utgifter, påkostninger og omkostninger.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.