Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter

Postene under "3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter" gjelder inntektsposter som renteinntekter av bankinnskudd, avkastning fra kapitalforsikring og verdipapirfond, utbytte på aksjer og skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og andel i verdipapirfond.

Alle poster for 3.1 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 3.1.1 Renteinntekter av bankinnskudd mv.

  Denne posten viser hva du og dine barn under 17 år har hatt i renteinntekter. Renteinntekter tilhørende barn under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.1.2 Andre renteinntekter

  Har du renteinntekter på penger du har lånt til for eksempel venner og familie, eller renteinntekter fra blant annet livsforsikring, skadeforsikring og av for sent utbetalt lønn/pensjon, må du både sjekke summen i denne posten og eventuelt føre opp det som mangler.

 • 3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes av lån til selskap (RF-1070)

  I denne posten føres beregnet renteinntekter på lån gitt til selskap (aksjeselskap, allmennselskap, utenlandske selskap, deltakerlignet selskap osv.) som skal ekstrabeskattes. Beregningen skjer i skjema RF-1070. Beløpet som skal føres i 3.1.3 er faktisk påløpte renter etter skatt som overstiger en beregnet skjerming.

 • 3.1.4 Avkastning fra kapitalforsikring

  Denne posten viser hva du i 2015 har hatt i avkastning på sparedelen av kapitalforsikring med garantert avkastning og/eller skattepliktig utbetaling i 2016 fra kapitalforsikring med investeringsvalg uten garantert avkastning (Unit Link-forsikring). Summen blir normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.1.5 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1088)

  Denne posten viser skattepliktig utbytte. Summen er normalt fylt ut med det som går fram av "RF-1088 Aksjeoppgaven". I midten av mars mottok du dette skjemaet, som er en oversikt over dine norske aksjer, samt utenlandske selskap registrert på Oslo Børs.

 • 3.1.6 Skattepliktig avkastning av andeler i verdipapirfond

  Denne posten viser hva du og dine barn under 17 år har mottatt i skattepliktig avkastning fra andel i verdipapirfond (aksjedel). Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.1.7 Skattepliktig utbytte som ikke er ført i post 3.1.5 eller 3.1.6

  I denne posten fører du opp utbytte på norske og utenlandske aksjer eller verdipapirfond som ikke er allerede utfylt i postene 3.1.5 og 3.1.6. Krever du skjermingsfradrag for å redusere skatt på utbytte må du fylle ut "RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv".

  Dersom du ikke krever skjermingsfradrag trenger du ikke levere RF-1059. Du fører beløpet direkte i skattemeldingen.

 • 3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

  Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjegevinst fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs, og som du har mottatt «RF-1088 Aksjeoppgaven» for. Det samme gjelder egenkapitalbevis.

 • 3.1.9 Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond

  Denne posten viser hva du har hatt i skattepliktig gevinst ved salg av andel i verdipapirfond. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv (RF-1059)

  I denne posten fører du opp beregnet gevinst ved salg av aksjer og/eller aksjeandelen i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.1.8 eller 3.1.9.

  Dersom du har verdipapirfond investert i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond) eller fond som kun er investert i rentepapirer skal rentedelen av gevinst i verdipapirfondet føres i post 3.1.9.

 • 3.1.11 Inntekter fra utlandet

  I denne posten fører du alle inntekter i utlandet som er skattepliktige i Norge og som ikke skal føres i andre poster. For eksempel renter av innskudd i utenlandske banker, inntekter av utenlandske obligasjoner og lån og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet.

 • 3.1.12 Annen inntekt

  I denne posten fører du inntekter som ikke dekkes av de andre postene. Noen av inntektene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre inntekter må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig.

 • 3.1.13 Gevinst andre finansprodukter

  Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter: ETN-er (Exchange Traded Notes), warrants og/eller valutalån, handlet gjennom Oslo Børs/ Verdipapirsentralen (VPS) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

 • 3.1.14 Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte

  Denne posten er forhåndsutfylt og viser hva du har mottatt i skattepliktig avkastning eller kundeutbytte, for eksempel fra Gjensidige.