Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Postene under "3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv" gjelder fradrag som for eksempel minstefradrag, pendlerfradrag, reisefradrag, foreldrefradrag, fagforeningskontigent og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.

Alle poster for 3.2 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt

  Denne posten viser hva du har fått i minstefradrag. Minstefradrag er et standardfradrag som alle som har arbeidsinntekter og/eller pensjon får. Summen er fylt ut automatisk ut fra opplysninger om inntekt og/eller pensjon.

 • 3.2.2 Faktiske kostnader

  I denne posten skal du føre fradrag for utgifter du har hatt knyttet til arbeid og liknende, hvis de er større enn minstefradraget. Eksempel på slike kostnader kan være: utgifter til arbeidsklær, faglitteratur, hjemmekontor, flyttekostnader på grunn av ny stilling, verktøyhold med mer.

 • 3.2.4 Minstefradrag i ektefelletillegg

  Hvis du mottar skattepliktig ektefelletillegg, får du et særskilt minstefradrag på dette. Dersom tillegget er fylt ut i skattemeldingen, er minstefradraget også ferdig utfylt.

 • 3.2.5 Minstefradrag i barns inntekt

  Hvis du har barn som er yngre enn 13 år i inntektsåret som har skattepliktig arbeidsinntekt, gis det et minstefradrag i barnets inntekt. Dersom inntekten er utfylt i post 2.4.1, er minstefradraget automatiske beregnet og utfylt.

 • 3.2.6 Minstefradrag i barnepensjon

  Mottar du barnepensjon, så kan du se hva du får i minstefradrag i denne posten. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor hjemmet

  Overnatter du et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) med mer.

 • 3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

  Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 22 000 kroner og opptil 70 500 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Summen kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding.

 • 3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

  Hvis du på grunn av arbeid må bo utenfor hjemmet kan du få fradrag for reisekostnadene mellom pendlerbolig og hjemmet. Fradrag gis for kostnader som overstiger 22 000 kroner og opptil 70 500 kroner. Fradraget beregnes etter reiseavstand.

 • 3.2.10 Foreldrefradrag

  Har du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

 • 3.2.11 Fagforeningsfradrag

  Denne posten viser hva du har betalt inn i fagforeningskontingent opp til maksimalbeløpet på 3 850 kroner per år. Summen er normalt fylt ut, så sjekk at alt er riktig.

 • 3.2.12 Fradragsberettiget innbetaling til pensjonsordning i arbeidsforhold - norsk og utenlandsk pensjonsordning

  Denne posten omfatter fradragsberettiget innbetaling til pensjonsordning i Norge og i annen EØS-stat. 

  Posten omfatter innbetaling til en utenlandsk pensjonsordning som ikke oppfyller de norske kravene etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.

 • 3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk

  Denne posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for sjøfolk ut fra hva som er blitt innrapportert fra arbeidsgiver i post 2.1.2.

 • 3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn

  Denne posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for fiske og fangst ut fra hva som er blitt innrapportert av lott fra arbeidsgiver eller beregnet i "RF-1213 Fiske" dersom du er næringsdrivende innen kategori Fiske.

 • 3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177)

  I denne posten fører du beregnet  jordbruksfradrag fra skjema "RF-1177 Landbruk".

 • 3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet (RF-1177)

  Denne posten gjelder deg som driver reindrift. Posten viser hva du har rett på i særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet fra skjema "RF-1177 Landbruk".

 • 3.2.17 Særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark

  I denne posten fører du særskilt fradrag for skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark.

 • 3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende

  I denne posten fører du summen betalt inn til premie til folketrygden for å få en høyere dekning av inntektstap ved sykdom. Beløpet er ikke forhåndsutfylt. Du må hente beløpet fra næringsoppgaven. 

 • 3.2.19 Underskudd annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

  I denne posten fører du opp beregnet næringsunderskudd, oppgitt ved forenklet rapportering (veiviser), "Næringsrapport skatt" eller i skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1167 Næringsoppgave 2", "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner" og/eller "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Her føres også gjennomsnittsoverheng i inntekt fra skogbruk, se nedenfor.