Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg av fast eiendom

Post 3.3.6 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du beregnet fradragsberettiget tap ved salg av fast eiendom, som bolig og tomt. Hovedregelen er at du får fradrag for tap dersom en eventuell gevinst hadde vært skattepliktig. Eiertid og botid avgjør om den er skattepliktig. En gevinst føres i post 2.8.4.

Gjelder posten meg?

Tomt

Selger du en tomt med tap, fører du fradragfor dette i denne posten. Tap ved salg av tomt er alltid fradragsberettiget.

Bolig

Hvis du har solgt en bolig med tap kan du få fradrag hvis du har:

  • brukt den som egen bolig i mindre enn 12 av de siste 24 månedene (botid)
  • og/eller eid boligen i under 1 år (eiertid). Eiertiden regnes fra du overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt til du aksepterer et bud på boligen.

Det kan foreligge brukshindring som for eksempel arbeid, sykdom, brann eller skade som gjør at du ikke oppfyller kravet om botid, men likevel kan få det godkjent som om du har bodd der.

Fritidsbolig

Hvis du har solgt en fritidsbolig med tap kan du få fradrag hvis du har:

  • brukt den som egen fritidsbolig i mindre enn 5 av de siste 8 årene (botid)
  • og/eller eid fritidsboligen under 5 år (eiertid). Eiertiden regnes fra du overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt til du aksepterer et bud på boligen.

Det kan være brukshindring som for eksempel arbeid, sykdom, brann eller skade som gjør at du ikke oppfyller kravet om botid, men likevel kan få det godkjent som om du har bodd der.

Pendlerbolig

Hvis du har solgt en bolig som du ikke har brukt som pendlerbolig eller egen bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år, kan tap ved salg føres til fradrag. Pendlere som eier to boliger, kan oppfylle botiden på begge boligene samtidig. Hvis du i tillegg til egen bolig eier en pendlerbolig, kan du oppfylle botiden på begge boligene samtidig.

Samlivsbrudd

Realiseres tidligere felles bolig ved samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboere med felles barn, vil den personen som flytter ut av felles bolig godskrives botid på lik linje som den som blir boende.

Flere eiere

Hvis dere er flere eiere av en bolig som selges med tap, må tapet vurderes for hver enkelt eier og fordeles i forhold til hvor stor eierandel dere har.

Oppdeling av eiendommen

Dersom eiendommen har et større areal enn det som anses som en naturlig arrondert tomt, vil salg av eiendommen kunne anses som salg av bolig/fritidsbolig og tomt. Tap ved salg av tomt er alltid fradragsberettiget.

Dersom salget gjelder flere frittstående bygninger, må det vurderes om hver bygning har tilstrekkelig tilknytning til boligen for å anses som en del av boligen.

Har en del av boligen blitt brukt som egen bolig og den andre delen som skattepliktig utleiebolig, skal hver del vurderes for seg. Tap ved salg av utleiedelen kan du føre fradrag for. Tap ved salg av del som brukes til egen bolig kan du føre fradrag for dersom du ikke har brukt den som bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fyller ut kommunen eiendommen tilhører, gårdsnummer, bruksnummer og beløpet for beregnet tap. Du må også legge ved oppstilling på beregnet tap. Du kan bruke Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt RF-1318 for å beregne gevinst/tap. Skjemaet er ikke et vedleggsskjema til skattemeldingen, og kan derfor ikke fylles ut direkte i altinn. Du kan imidlertid skrive ut skjemaet, og skanne det inn og legge det ved skattemeldingen som et vedlegg.

Husk ikke å skrive "–" foran tallet når du leverer elektronisk. Du får 25 prosent fradrag på tapet.

Hvordan tap beregnes ved salg av fast eiendom

Du beregner tap ved å ta: 

  utgangsverdi
- inngangsverdi
=   resultat

Hvis resultatet er et positivt beløp, føres dette i post 2.8.4, men hvis det er negativt føres det i post 3.3.6 som fradrag.

Inngangsverdi

Det er beløpet du betalte for boligen da du kjøpte den. I tillegg kan du legge til noen kostnader ved kjøp og salg av boligen som:

• utgifter til megler

• påkostninger (ikke vedlikehold, men standardheving)

• dokumentavgift ved salg

• tinglysningsgebyr

      det du betalte for boligen
+    utgifter
=    inngangsverdi

Dersom du bygde boligen, utgjør kostprisen utgangspunktet for inngangsverdien. Dette omfatter både kostnadene ved å bygge boligen og kostnadene ved å erverve og gjøre i stand tomten for bygging. Verdi av eget arbeid knyttet til nyoppføring eller påkostning kan også tillegges inngangsverdien. Verdien av eget arbeid verdsettes til hva det ville kostet å få arbeid av samme kvalitet utført av andre. Timegodtgjørelsen for ikke-håndverkere må som hovedregel settes lavere enn det en håndverker ville ha oppnådd, f.eks. til timesats for ufaglært arbeidskraft. Satser finnes på Arbeidstilsynets nettsider.

Dersom du arvet boligen etter 2014 er grunnlaget for inngangsverdien enten arvelaters inngangsverdi (ved kontinuitet) eller antatt markedsverdi da du arvet boligen (ved diskontinuitet). Markedsverdien ved arvefallet er grunnlaget for inngangsverdien dersom arvelater hadde oppfylte kravene til bo- og eiertidskravet ved arvefallet, og eiendommen er bolig eller fritidsbolig. Mer om diskontinuitet og kontinuitet her. For alminnelig gårdsbruk eller skogbruk må vilkårene i skatteloven § 9-13 foreligge.

Utgangsverdi

Det du selger boligen for.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Oppstilling over beregnet tap må kunne fremlegges hvis vi spør. Dette gjelder også dokumentasjon av kjøp, utgifter, påkostninger og omkostninger.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.