Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

3.3.7 Andre fradrag

Post 3.3.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp fradragsom ikke dekkes av de andre postene. Noen av fradragene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre fradrag må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig. 

Gjelder posten meg?

Denne posten dekker kostnader på mange forskjellige områder du kan få fradragfor. De mest vanlige er:

Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Hvis du er utenlandsk arbeidstaker og er skattepliktig til Norge for lønnsinntekt, kan du kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Du kan kreve standardfradrag for alle år du ikke anses som skattemessig bosatt i Norge. Har du oppholdt deg i Norge så lenge at du har blitt skattemessig bosatt, kan du kreve standardfradrag for de to første inntektsårene du er skattepliktig som bosatt i Norge.

Du blir regnet som skattemessig bosatt i Norge fra og med det året oppholdet ditt i Norge overstiger:

183 dager i en 12-månedersperiode eller

270 dager i en 36-månedersperiode

 

Standardfradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt (post 2.1) og maksimum 40 000 kroner pr år.

Du må enten velge standardfradrag eller faktiske kostnader. Ikke begge deler.

I tillegg til standardfradrag får du:

  • minstefradrag - beregnes av brutto arbeidsinntekt

  • personfradrag - bunnfradrag ved skatteberegningen

Du kan også ha krav på:

Er du statsborger i et EU/EØS-land kan du også ha krav på fradrag for tilskudd til en pensjonsordning i et annet EU/EØS-land.

Se hvordan du gjør endringer i standardfradrag.

Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen i post 3.3.7.

Maksimalt fradrag for gaver er 25 000 kroner per år.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt. 

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Har du gitt tilskudd til institutt som driver vitenskapelig forskning under medvirkning fra staten, kan du få fradrag for tilskuddet. Tilskudd til yrkesopplæring som kan ha betydning for din virksomhet, gir også rett til fradrag. Tilskudd er vanligvis innrapportert av instituttet.

Årsavgift på VPS-konto, leie av bankboks mv

Har du en VPS-konto (Verdipapirsentralen ASA) der du betaler årsavgift, kan du føre kostnaden til fradrag i post 3.3.7.

Har du verdipapirer som du oppbevarer i bankboks og verdipapirene kan gi skattepliktig inntekt, kan du føre leieutgiftene til fradrag i post 3.3.7.

Tap ved salg av andeler i norsk-kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland - NOKUS (RF-1246)

Dette gjelder for alle som har solgt andel i NOKUS-selskap og har beregnet tap i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS post 840.

Inntektsfradrag fra Gevinst og tapskonto (RF-1219)

Dette gjelder for alle som har et tap som fradragsføres over flere år gjennom "RF 1219 Gevinst og tapskonto". Beregnet fradrag går fra av post 15b.

Fradragsføring av posititiv saldo (RF-1084)

Dette gjelder for alle som har et tap som fradragsføres over flere år gjennom RF-1084 Avskriving. Beregnet fradrag går fram av post 110.

Satser og nøkkeltall

Standardfradraget for utenlandske arbeidstagere er 10 prosent av inntekten i post 2.1, men maksimalt 40 000 kroner.

Gaver til frivillige organisasjoner og/eller tros- og livssynssamfunn

Forutsetning for fradraget er at 

- gaven er et pengebeløp

- gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner

- beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet

- samlet fradrag ikke overstiger 25 000 kroner per år

- organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Gaver til organisasjoner i utlandet

Organisasjonen må:

- ha sete i EØS-området

- ha søkt Skattedirektoratet om godkjenning. Liste over godkjente organisasjoner.

Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

- Tilskudd opptil 10 000 kroner får du fullt fradrag for

- Fradrag utover 10 000 kroner er begrenset til 10 prosent av din alminnelige inntekt før særfradrag og før fradrag for tilskuddet

- Instituttet som driver forskning eller yrkesopplæring må være godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente og vitenskapelige institusjoner.

Du kan kreve fradrag for tilskudd i tillegg til fradrag for gave til frivillig organisasjon.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Du må føre inn 10 prosent av summen som står i post 2.1, men maksimalt 40 000 kroner.

Se hvordan man endrer standardfradraget.

Gaver til norske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Gave til utenlandsk organisasjon

Slike gaver er ikke innrapportert. I posten, under Gaver gitt til organisasjoner til utlandet, fører du opp navn på den utenlandske organisasjonen og gavebeløpet i norske kroner.

Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Tilskudd er vanligvis innrapportert av instituttet. Er tilskuddet ikke forhåndsutfylt, må du føre beløpet i post 3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning.

Årsavgift på VPS-konto, leie av bankboks mv

I posten fører du opp beløpet og hva det gjelder.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere

Du må kunne dokumentere opphold/antall dager i Norge, for eksempel i form av kopi av arbeidskontrakt, eller bankutskrifter som viser kontobevegelser i perioden.

Gaver til frivillige organisasjoner i utlandet

Fradrag for gaver til organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering hvis vi ber om det. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.

Kostnader til VPS-konto eller bankboks

Dokumentasjon for kostnader til årsavgift for VPS-konto mv, kan du vise med kvittering.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om skattemeldingen.

Start chat med oss

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.