4.1.8 Formue på aksjer (RF-1088) og verdipapir ikke i verdipapirregisteret (RF-1059)

Post 4.1.8 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser formue på aksjer og andre verdipapirer som ikke er registrert i verdipapirsentralen.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • aksjer fra RF-1088 Aksjeoppgaven
  • obligasjoner og andre verdipapirer som ikke er registrert i verdipapirsentralen (VPS)
  • opsjoner i arbeidsforhold.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Norske aksjer fra "RF-1088 Aksjeoppgaven"

Denne posten er normalt utfylt med formuesverdi på aksjer fra norske aksjeselskaper som ikke er registrert i verdipapirsentralen (VPS), og som du har mottatt RF-1088 for. Aksjene verdsettes til skattemessig formuesverdi 1. januar 2016.

Er beløpet feil eller det står "ukjent" i RF-1088, må du føre riktig formuesverdi i post 4.1.8 i skattemeldingen. Står det «ukjent» i RF-1088 og du ikke kjenner til formuesverdien, bør du kontakte aksjeselskapet for å få denne.

Aksjer registrert i VPS, føres i post 4.1.7.

Norske obligasjoner ikke registrert i verdipapirsentralen (VPS)

For norske obligasjoner som ikke er registrert i VPS, fører du opp andelsverdien per 1. januar 2017. Hvis andelseverdien ikke er kjent, bruker du antatt salgsverdi. Oppgi utsteder, antall obligasjoner og obligasjonens pålydende.

Norske opsjoner

Norske opsjoner fører du opp med antatt salgsverdi per 1. januar 2016.

Norske aksjer som ikke står i RF-1088

Du oppgir formuesverdien på norske aksjer som ikke står oppført i RF-1088 og som heller ikke er registrert i VPS. Formuesverdien får du fra aksjeselskapet. Verdien av aksjer i norske ikke-børsnoterte selskaper settes til verdi av aksjenes andel av selskapets formuesverdi per 1. januar 2016.

Er selskapet stiftet i 2016, settes verdien av aksjene til summen av aksjenes pålydende og eventuell overkurs.

Andeler i verdipapirfond fører du i post 4.1.4.

Opsjoner i arbeidsforhold

Verdien av ubetingede norske opsjoner i arbeidsforhold er skattepliktig formue og føres i denne posten. Forhåndsutfylt beløp er hentet fra kode 523 i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra din arbeidsgiver i januar. Hvis opsjonens verdi avhenger av om en usikker betingelse blir oppfylt, er ikke opsjonen skattepliktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.