Formuesskatt på festetomter for bolig og fritidshus

  • Skriv ut

Alle festere av bolig- og fritidstomter har ubetinget rett til å kreve festekontrakten forlenget. Dette fører til at alle festeforhold for bolig- og fritidstomter regnes som tidsubegrensede (stetsevarige) rettigheter. 

Det er egne skatteregler for slike festeforhold. Disse reglene gjelder også for boligsameiere og andelshavere i boligselskap med bygning(er) på festet grunn.

Festetomter til bolighus

Verdien av festetomten inngår i den skattemessige formuesverdiene for boligeiendommer. Du har krav på gjeldsfradrag for den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift.

Festetomter til fritidshus

Du skal som fester formuesbeskattes som om du var eier av tomten. Verdien av tomten skal derfor inngå som en del av formuesverdien knyttet til bygningen(e). Formuesverdien av eiendommen (inkludert tomten) skal føres i post 4.3.3. i skattemeldingen.

Dersom tillegget for tomten ikke har kommet med i den forhåndsutfylte ligningsverdien, må du øke det forhåndsutfylte beløpet med det sjablonmessige formuestillegget for tomten i post 4.3.3. i skattemeldingen.

Tillegget for tomten ble i 2008 sjablonmessig satt til 10 ganger den årlige festeavgiften for 2008. Det har vært generelle økninger av formuesverdier på fritidseiendommer med 40 prosent i perioden fra 2009 til 2015. Dette vil si at tillegget i 2015 vil utgjøre 14,64 ganger den årlige festeavgiften for 2008. Ettersom formuesverdien for fritidseiendom ikke skal justeres generelt verken for inntektsårene 2015 og 2016, vil tillegget i 2015 og 2016 utgjøre det samme som tillegget for 2014.

Du har krav på gjeldsfradrag på grunn av forpliktelsen til å betale festeavgift (kapitalisert festeavgift). For 2015 utgjør gjeldsfradraget 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, brukes den som gjelder ved utgangen av 2015. Gjeldsfradraget skal føres i post 4.8.1. i skattemeldingen.

Eksempel:
Formuesverdien på bygningen(e) er oppført i skattemeldingen med 200 000 kroner. Festeavgiften var i 2008 15 000 kroner. Formuesverdien på eiendommen blir da opprinnelig formuesverdi (200 000 kroner) pluss det sjablongmessige tillegget for tomten (15000 x 14,64 = 219 600 kroner), dvs. 419 600 kroner. Du fører dermed opp 419 600 kroner som formuesverdi i post 4.3.3. Samtidig har du krav på gjeldsfradrag for den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift. Hvis festeavgiften for 2015 var 20 000 kroner, skal du føre 200 000 kroner som fradrag i post 4.8.1.

Boligsameiere

For boligsameiere med fritidsbolig i bygning(er) på festet grunn er gjeldsfradraget korrekt forhåndsutfylt dersom boligsameiet har sendt tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene. Se post 4.8.1. i skattemeldingen. Den enkelte sameier må selv øke formuesverdien i post 4.3.3. etter retningslinjene ovenfor. Opplysninger om din andel av festeavgiften for 2008 må du få fra boligsameiet.

Andelshavere i borettslag

For andelshavere i boligselskaper med fritidsbolig i bygning(er) på festet grunn skal gjeldsfradraget og formuesverdien være korrekt forhåndsutfylt da boligselskapet skal foreta beregningene som nevnt ovenfor. Se oppgaven fra selskapet og post 4.3.3 og post 4.8.1.

For høy formuesverdi

Dersom tillegget for tomten fører til at eiendommens formuesverdi vesentlig overstiger takstnivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi, kan du kreve den satt ned. Se nærmere om hvordan du kan kreve nedsettelse.

Bortfestere

Bortfester skal ikke formuesbeskattes for den bortfestede tomtens verdi. Bortfester er i stedet formuesskattepliktig for sin rett til å kreve festeavgift, dvs. en kapitalisert verdi av festeavgiften. For 2015 utgjør beløpet 10 ganger den årlige festeavgiften. Er festeavgiften endret i løpet av året, benyttes den som gjelder ved årets utgang. Bortfester skal føre den kapitaliserte verdien av festeavgiften i post 4.5.4. i skattemeldingen.

Bortfestere som ikke har ført opp kapitalisert festeavgift som egen formuespost i skattemeldingen, må gjøre dette. Samtidig skal de redusere den forhåndsutfylte formuesverdien på eiendommen i post 4.3.5 i skattemeldingen slik at den bortfestede tomtens verdi ikke lenger inngår i formuesverdien. Er hele eiendommen bortfestet, strykes hele formuesverdien. Er bare en del av eiendommen bortfestet, skal formuesverdien reduseres forholdsmessig.

Er bare en del av eiendommen bortfestet, skal formuesverdien reduseres slik:

Dersom det tidligere er fastsatt formuesverdi på den bortfestete tomten, men slik at denne formuesverdien er inkludert i eiendommens totale formuesverdi, skal du trekke ut den bortfestete tomtens formuesverdi. Den verdien du trekker ut må være forholdsmessig slik at det tas hensyn til eventuelle prosentvise justeringer av formuesverdiene i årene etter fastsettelsen. Utgjorde verdien av det bortfestede areal 20 % av formuesverdien på hele eiendommen den gang fastsettelsen fant sted, skal reduksjonen være 20 % av formuesverdien på eiendommen for inntektsåret 2015.

Er ikke formuesverdien (ligningsverdi) på den bortfestede tomt fastsatt særskilt og tidligere, skal du redusere eiendommens totale formuesverdi med den kapitaliserte verdien av festeavgiften for den bortfestede tomten. Dersom reduksjonen etter dette punktet fører til at formuesverdien på den gjenværende (ikke bortfestede) delen av eiendommen blir lavere enn tilsvarende eiendommer, må du føre opp en ny formuesverdi som samsvarer med tilsvarende eiendommer, og som ikke overstiger 80 prosent av dokumenterbar markedsverdi. Opplys om endringen i skattemeldingen post 5.0 (Tilleggsopplysninger). Skattekontoret kan sette ny formuesverdi.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.