Beregning av eiertid i festeforhold ved salg av bolig/fritidseiendom

  • Skriv ut

Ved salg av bolig/fritidseiendom er som hovedregel gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget.

Gevinst ved salg av bolig er skattefri dersom eieren har eid eiendommen i mer enn ett år, og brukt den som egen bolig i minst ett av de siste to årene før salget, se skatteloven § 9-3 (2). Ved salg av fritidseiendom er gevinsten skattefri hvis eieren har eid eiendommen i mer enn fem år, og brukt den som fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget, se skatteloven § 9-3 (4).

Tap er bare fradragsberettiget når gevinst ville vært skattepliktig, jf. skatteloven § 9-4 (1).

Om beregning av eiertid ved festet tomt

Etter skattereglene regnes fester som eier av tomten når festekontrakten har en varighet på over 99 år (også kalt tidsubegrenset/stetsevarig/evigvarende festekontrakt). Festetiden regnes også som eiertid for tomten fra det tidspunkt festeren med hjemmel i lov eller festekontrakt får en ubetinget rett til å forlenge festeforholdet. Det fremgår av Skatte-ABC emnet Eierbegrepet, punkt 4, Særlig om tomtefeste, at festekontrakter som gjelder feste av tomt til bolig-/fritidshus alltid anses som stetsevarige (tidsubegrenset), jf. tomtefesteloven § 33.

Lov om tomtefeste av 20. desember 1996 nr. 106 (tomtefesteloven) § 33 ble endret med virkning fra og med 1. november 2004. Bestemmelsen gir fester av tomt til bolig-/fritidshus en ubetinget rett til å kreve festeforholdet forlenget på samme vilkår som før. Dette gjelder både nye og eldre festekontrakter. Det betyr at fra og med 1. november 2004 regnes festetiden for tomter til bolig- og fritidsformål alltid som eiertid.

Salg av hytte med innløst festetomt - eksempel:

En tomtefester (T) som hadde brukt sin hytte som fritidsbolig siden 2003, innløste festetomten i 2009. T inngår salgsavtale den 5. november 2009. Fra og med 1. november 2004 likestilles festetiden med eiertid for tomten. Gevinst ved salg av eiendommen, herunder tomten, vil være fritatt for beskatning etter skatteloven § 9-3 fjerde ledd.

Hadde T inngått salgsavtale før 1. november 2009, ville kravet til eiertid for den innløste tomten ikke vært oppfylt. Den del av gevinsten som knytter seg til tomten ville derfor ha vært skattepliktig.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.