Bolig eller fritidseiendom i utlandet

Gevinst og tap ved salg av fast eiendom i utlandet

Skal du selge bolig eller fritidseiendom i utlandet? Ta kontakt med skattekontoret for å få opplysninger om skatteplikten i Norge og informasjon om eventuell skatteavtale med det land der eiendommen ligger.

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de samme reglene som gjelder for fast eiendom i Norge. Det er blant annet regler om skattefritak på grunnlag av eiertid og botid/brukstid. Tap ved salg av fast eiendom i utlandet er bare fradragsberettiget i Norge i de tilfeller eventuell gevinst ville vært skattepliktig hit. Fast eiendom i utlandet er for eksempel egen bolig og fritidsbolig. Også timeshare-leiligheter kan være fast eiendom.

Ved salg av fast eiendom i utlandet vil eventuell gevinst ofte være skattepliktig i det landet eiendommen ligger etter de reglene som gjelder der.

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land som blant annet inneholder regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land. Gevinst ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal vanligvis skattlegges fullt ut i det landet hvor eiendommen ligger, etter de reglene som gjelder der.

Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet der den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan da kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Spania eller Sverige. Det samme gjelder når det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende land.

Krever du fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, må du fylle ut skjemaet «Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende» RF-1147 og legge det ved skattemeldingen. Du må også dokumentere hvor mye skatt du har betalt i utlandet av gevinsten.

Andre skatteavtaler bestemmer at gevinst ved salg av fast eiendom i det andre landet ikke skal skattlegges i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag for eventuelt tap. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Belgia, Italia og Kroatia.

Eksempel: Salg av fritidsbolig i Sverige

I Sverige: Skattepliktig gevinst beregnes etter svenske regler og skattlegges i Sverige.

I Norge: Skatteplikten vurderes etter norske regler. Har du eiet og brukt fritidsboligen lenge nok til å oppfylle vilkårene for skattefri gevinst ved salg, er gevinsten skattefri i Norge. Da kan du ikke kreve fradrag i Norge for den svenske skatten på gevinsten. Er gevinsten skattepliktig, skal gevinsten beregnes etter norske regler og skattlegges i Norge. Da kan du kreve fradrag for den skatten du har betalt i Sverige i den norske skatten på gevinsten.

Da den skattepliktige gevinsten beregnes etter svenske regler i Sverige og norske regler i Norge, vil det beløp som er skattepliktig i Sverige og Norge være forskjellig.