Innledning

Det er den enkelte skattepliktige skattyter som i utgangspunktet skal fastsette størrelsen på en eventuell gevinst eller et fradragberrettiget tap. Dersom du som er skattepliktig ikke fører gevinst eller tap i skattemeldingen (selvangivelsen), fastsetter skattekontoret beløpet. Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig. Skattepliktig gevinst er en del av alminnelig inntekt og skattlegges med 25 prosent for inntektsåret 2016 og 24 prosent for inntektsåret 2017. Gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig- og fritidseiendom er i utgangspunktet skattepliktig.

Det er imidlertid omfattende fritak fra skatteplikten på grunn av regler om eier- og botid som gir fritak for gevinst. Tap ved salg er bare fradragsberettiget i de tilfeller en eventuell gevinst ville vært skattepliktig.

Selv om gevinsten ved salg av bolig- eller fritidseiendom er unntatt fra skatteplikt, kan likevel deler av vederlaget være skattepliktig etter reglene om skatteplikt ved salg av tomt, nærmere omhandlet nedenfor.

Bruker du en del av boligen til hjemmekontor i forbindelse med lønnet arbeid, regnes du for å ha bodd også i denne delen av boligen. For en lønnstaker har derfor hjemmekontor ingen betydning for spørsmålet om eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsrett for tap ved salg av boligen.

Næringsdrivende som har hjemmekontor, regnes ikke å bo i den del av boligen som brukes i næringsvirksomheten. Når boligen selges, skal det derfor betales skatt på den forholdsmessige delen av gevinsten som gjelder hjemmekontoret.