Hva regnes som realisasjon?

Reglene om skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap gjelder både ved salg og annen realisasjon av eiendom. Det som sies om «salg» i denne brosjyren, gjelder derfor også andre former for realisasjon. En eiendom regnes som realisert når eiendomsretten opphører eller overføres til en annen ved for eksempel:

  • frivillig salg, herunder salg til underpris hvor vederlaget ikke er symbolsk
  • tvunget salg, for eksempel: ekspropriasjon, odelsløsning eller salg på tvangsauksjon
  • bytte eller makeskifte
  • fullstendig ødeleggelse, f.eks. ved brann

Noen former for eiendomsoverdragelse regnes likevel ikke som realisasjon, for eksempel:

  • gaveoverføring eller arveforskudd
  • arveovergang ved dødsfall
  • skifte av dødsbo
  • overføring mellom ektefeller
  • skifte av felleseie mellom ektefeller

Er du i tvil, spør skattekontoret.

Når regnes en eiendom som realisert?

Tidspunktet for når eiendommen regnes som å være realisert (solgt) får betydning ved beregningen av selgers eiertid og botid. Ved beregning av eiertid vil også en avtale om realisasjon få betydning, les kapittelet «Skattefri gevinst ved salg av bolig».

Skjer realisasjonen i form av salg eller bytte, regnes eiendommen som realisert på det tidspunkt det er inngått en fullstendig avtale om overdragelsen. En avtale er fullstendig når kjøper og selger på bindende og endelig måte er blitt enige om at eiendommen skal overdras og om de viktigste vilkårene for overdragelsen. Realisasjonstidspunktet vil derfor vanligvis være den dag da budet aksepteres.

Selv om realisasjon i form av salg er gjennomført, vil selgeren bli regnet som «eier» fram til det tidspunkt da eiendomsretten går over på kjøper. Dette skjer vanligvis ved overtakelse av boligen. Fram til dette tidspunkt er det derfor selgeren som for eksempel skal betale skatt på formue og eventuell inntekt av eiendommen.