Skatt ved salg av tomt

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av tomt er skattepliktig. For inntektsåret 2016 er skatten 25 prosent (24 prosent for inntektsåret 2017) av salgsgevinsten. Tap ved salg er bare fradragsberettiget i de tilfeller en gevinst ville vært skattepliktig.

Hva er en tomt?

Som tomt regnes alltid:

 • ubebygd grunnareal som er egnet som byggegrunn for bolig, fritidsbolig mv.
  Som tomt regnes også helt eller delvis bebygd grunnareal hvis:
 • grunnarealet er egnet for bygging av bolig, fritidsbolig mv. og
 • vederlaget i vesentlig grad må antas å være påvirket av en slik utnyttelse av grunnarealet. Et eksempel på dette vil være der grunnarealets bebyggelse har liten verdi (typisk modent for rivning), slik at kjøpet i realiteten dermed gjelder grunnarealet og ikke bebyggelsen.

Hva regnes som salg av tomt?

En tomt regnes som solgt når eiendomsretten opphører eller overføres til en annen. Det gjelder ved for eksempel:

 • frivillig salg, også fradeling av tomter fra større grunnareal
 •  tvunget salg, for eksempel ved ekspropriasjon, salg på tvangsauksjon
 •  bortbytte av tomten, for eksempel ved makeskifte
 •  salg til underpris, for eksempel i forbindelse med arveforskudd eller delvis gave
 •  stiftelse av (stetse-) varige rettigheter (det vil si lengre enn 99 år) når stiftelsen av rettigheten gjøres opp mot engangsvederlag

Tomter regnes ikke som solgt ved for eksempel:

 • gaveoverføring eller arveforskudd
 • arveovergang ved dødsfall
 • skifte av dødsbo mellom arvinger
 • overføring mellom ektefeller, også ved oppløsning av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
 • jordskifte etter lov om jordskifte av 21. desember 1979
 • stiftelse av tidsbegrensede rettigheter, herunder bortfeste, når festeavtalen gjelder for en varighet mindre enn 99 år.

Vær oppmerksom på at deler av vederlag for salg av bolig- eller fritidseiendom som er unntatt fra skatteplikt, likevel kan være skattepliktig etter reglene om skatteplikt ved salg av tomt. Det gjelder for eksempel salg av bebygget eiendom der tomten er større enn det som utgjør en naturlig arrondert tomt for boligen eller fritidseiendommen. 

Hva er naturlig arrondert tomt?

Hva som er en naturlig arrondert tomt, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, der en blant annet tar hensyn til bebyggelsen, atkomst, topografi, bygningen(e)s beliggenghet på tomten, hvordan området er regulert i kommuneplanen, samt hva som er vanlig størrelse på tomter i området. Består eiendommen av flere bygninger, må den naturlig arronderte tomten omfatte de bygningene som naturlig utgjør én enhet, for eksempel bolighus og garasje.

Det kan også bli tale om skattepliktig tomtesalg dersom omsetningsverdien av eiendommen i det vesentlige er upåvirket av bebyggelsen, og bebyggelsens verdi ikke er så betydelig at det er unaturlig å anse eiendommen som tomt. I rettspraksis har man blant annet hatt som vurderingstema "om det ved en totalbedømmelse av alle omstendigheter må anses som en økonomisk rimelig og påregnelig mulighet at en kjøper av eiendommen til dens pris i handel og vandel vil beholde eiendommen i det vesentlige uforandret med hensyn til bruk og bebyggelse" (Rt. 1977 s. 1264).