Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Eiendomsskatt - Borettslag og boligaksjeselskap

  • Skriv ut

Det vil være borettslaget/boligaksjeselskapet som eier av eiendommen, som vil være ansvarlig for eiendomsskatten og motta en samlet regning for hele laget/selskapet.

Hvordan kostnaden fordeles på de enkelte andelseierne avhenger av vedtekter og bestemmelser i vedkommende borettslag/boligaksjeselskap, men normalt skal kostnadene fordeles etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdiene på boenhetene.

Hvem kan klage på et eiendomsskattevedtak 

I utgangspunktet er det styret og/eller forretningsfører som representerer borettslaget/boligaksjeselskapet, som har en adgang til å klage på eiendomsskattevedtaket. Klageadgangen vil i praksis typisk tilligge styret eller forretningsfører/advokat (ved fullmakt).

Ettersom en klage på eiendomsskatten kan få betydning for den enkelte andelshavers formuesfastsetting, er det Skattedirektoratets oppfatning at borettslag/boligaksjeselskap ikke bør kunne klage verken på den enkelte boenhets boligverdi eller de enkelte boenhets boligopplysninger, med mindre andelshaver samtykker i klagen eller for øvrig har gitt et generelt samtykke (eksempelvis gjennom boligselskapets vedtekter).

Den enkelte andelshaver kan bare klage på formuesverdien på egen boenhet. Dette gjelder boligverdien og underliggende opplysninger knyttet til boenheten, f.eks. byggeår og P-romsareal.

En klage på eiendomsskattevedtaket til Skatteetaten kan gjøres på følgende grunnlag:

  • Oppgitt P-rom areal, byggeår, beliggenhet eller boligtype (boligopplysninger) er feil for en eller flere boenheter eller
  • boligopplysningene som sådan er korrekte, men formuesverdien på boenheten(e) overstiger fastsatte maksgrenser i forhold til reell markedsverdi. Boligverdien er kun Skatteetatens anslag på markedsverdi og fastsettes med utgangspunkt i statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) basert på oppgitte boligopplysninger.

Borettslaget/boligaksjeselskapet kan kreve å få satt ned formuesverdien dersom de kan dokumentere (takst/verdivurdering/observerbar omsetningsverdi) at formuesverdien for en eller flere boenheter overstiger nærmere angitte maksimalgrenser. I denne forbindelse må det i utgangspunktet sees hen til den maksgrensen som gjaldt det inntektsår boligverdien knytter seg til.

Eksempel:

For eiendomsskatt utskrevet i 2018, er boligverdien hentet fra fastsettelsen av inntektsåret 2016. For inntektsåret 2016 er maksimale grenser for formuesverdi satt til 30 % av dokumentert omsetningsverdi for primærbolig, og 96 % av dokumentert omsetningsverdi for sekundærbolig.

Dokumentasjonen sendes inn sammen med klagen. Den enkelte andelshaver kan bare klage på formuesverdien på egen boenhet. Dette gjelder boligverdien og underliggende opplysninger knyttet til boenheten, f.eks. byggeår og P-romsareal.

Formuesverdi er ikke det samme som boligverdi

Formuesverdi på boenheten din er alltid lavere enn boligverdien. Boligverdien gir uttrykk for en beregnet markedsverdi. Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens boligverdien er uavhengig dette. Dersom boligen er din primærbolig, vil boligverdien normalt være 4 ganger høyere enn formuesverdien. Dette vil riktignok ikke gjelde i de tilfeller hvor formuesverdi er satt ned i et av de fem siste årene på grunn av dokumentert markedsverdi.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.