Slik klager du på likningsverdien for bolig

  • Skriv ut

Du klager ved å sende inn dokumentasjon på boligens markedsverdi til Skatteetaten.

Boligens likningsverdi (formuesverdi) er lik boligens areal ganger kvadratmeter-pris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB). I skatteloven er det imidlertid fastsatt grenser for hvor høy boligens likningsverdi (formuesverdi) bør være i forhold til dokumentert markedsverdi.

Dersom likningsverdien overstiger nærmere angitte prosentsatser, kan boligeieren kreve likningsverdien nedsatt. Skatteetaten retter ikke denne verdien av eget tiltak.

Grensene for hvor høy likningsverdien kan være i forhold til reell markedsverdi, er forskjellig for henholdsvis primær- og sekundærbolig. Med primærbolig menes den boligen hvor du var fast bosatt ved utgangen av inntektsåret. Det vil som regel være der hvor du har folkeregistrert adresse per 31/12. Er du eier av andre boliger, regnes disse som sekundærboliger, typisk utleieboliger mv.

I eiendomsskattesaker hvor kommunen bruker Skatteetatens boligverdier, må det tas hensyn til de maksgrensene som gjaldt det inntektsåret som boligverdien knytter seg til.

Eksempel: for eiendomsskatt utskrevet i 2016, er boligverdien hentet fra likningen av inntektsåret 2014. Det er maksgrensene for inntektsåret 2014 som skal legges til grunn ved eventuell klage på boligverdi brukt i eiendomsskattevedtak i 2016.

Hva må til for å få satt ned likningsverdien?

Dersom du kan dokumentere at likningsverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi, har du krav på å få likningsverdien satt ned.

For sekundærboliger har du, for inntektsåret 2016, krav på å få satt ned likningsverdien dersom du kan dokumentere at den overstiger 96 prosent av boligens markedsverdi. (For boligverdien knyttet til inntektsåret 2014 ligger tilsvarende maksgrense på 72 prosent av boligens markedsverdi. Denne satsen er relevant for sekundærboliger som har fått utskrevet eiendomsskatt i 2016).

Grunnlaget for nedsettelsen (takst o.l.) må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret boligverdien knytter seg til.

Eksempel: For endring av likningsverdi ved innlevering av selvangivelsen for inntektsåret 2016, må det kunne dokumenteres en markedsverdi på boligen fra tiden etter 1. juli 2016. Dersom kravet om nedsettelse av boligverdi knytter seg til et eiendomsskattevedtak fra inntektsåret 2016, må skattyter fremlegge dokumentasjon på boligens markedsverdi fra tiden etter 1. juli 2014.)


Med dokumentasjon menes blant annet:

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann)
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for)

Ytterligere dokumentasjonen skal du bare sende inn hvis vi ber om det.

Når kan du kreve likningsverdien satt ned?

1. Ved endring av skattekort
Om du mener at den estimerte likningsverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket for inntektsåret 2016, kan du endre og bestille nytt skattekort. Oppgi den likningsverdien du mener er riktig. Likningsverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Likningsverdien for sekundærboliger skal ikke overstige 96 prosent (2016) av markedsverdien. Du må kunne dokumentere markedsverdien ved forespørsel fra Skatteetaten.

2. Ved endring av selvangivelsen
Du kan sette likningsverdien ned ved levering av selvangivelsen. Ved nedsettelsen må du oppgi boligens markedsverdi. For primærbolig skal påstand om ny likningsverdi utgjøre 30 prosent av dokumentert markedsverdi. For sekundærbolig skal likningsverdien utgjøre 96 prosent (2016) av markedsverdien. (72 prosent (2014) / 84 prosent (2015).

3. Ved klage på likningen
Du kan også kreve likningsverdien satt ned ved å klage på skatteoppgjøret. Dette må du gjøre innen 6 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut.

4. Ved klage over boligverdi brukt i kommunal eiendomsskatt
Du kan også kreve likningsverdien satt ned ved å klage over eiendomsskattegrunnlaget ved likning når kommunen bruker boligverdi som grunnlag for utskrivingen av eiendomsskatt.Dersom klagen over eiendomsskattekravet kun gjelder boligverdien, skal klagen rettes til skatteetaten.

Ved bruk av Skatteetatens boligverdier i eiendomsskattesaker, er det boligverdien fastsatt ved likning året før eiendomsskatteåret som er lagt til grunn.

Eksempel: For eiendomsskatt utskrevet i 2016 er basert på boligverdi som fremgår av likningen for inntektsåret 2014.

En klage på  boligverdi i et eiendomsskattevedtak, vil bli behandlet på samme måte som en klage på likningsverdien gjennom ordinær klage på likning.

Hvis jeg får likningsverdien redusert, må jeg da klage på nytt hvert år?

For å unngå at du må kreve nedsettelse av likningsverdien på nytt hvert år, gis det ved likningen i de fem påfølgende inntektsår et forholdsmessig fradrag i kvadratmetersatsen. Kvadratmetersatsen reduseres da med like mange prosentpoeng som du kunne dokumentere at likningsverdien oversteg maksimalgrensen med.

Et eksempel: Kan du dokumentere at likningsverdien utgjør 40 prosent av primærboligens markedsverdi, og likningsverdien derfor blir satt ned til 30 prosent av markedsverdien, skal kvadratmetersatsen for boligen automatisk reduseres med 25 prosent de neste 5 årene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.