Hvordan beregnes formuesverdien?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en formel for beregning av en boligs markedsverdi. Formelen tar hensyn til boligens beliggenhet, alder, areal (P-ROM/BOA) og boligtype. Basert på opplysninger om omsatte boliger fra SSB, beregner Skatteetaten en årlig beregnet markedsverdi for boligen (boligverdi), som benyttes for fastsetting av ny formuesverdi.

Første året boligeiendommen skal formuesverdsettes eller nye forhold har oppstått med betydning for formuesverdsettelsen (f.eks. nybygg, påbygg osv.), må skattyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes, se mer om dette her. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Arealfaktoren i formelen er bygget opp slik at den første kvadratmeteren har større verdi enn den neste – å øke boligens størrelse med 10 kvm fra 50 til 60 kvm betyr relativt sett mer for boligens verdi enn å øke fra 200 til 210 kvm.

Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt ved utgangen av inntektsåret) utgjør 25 prosent (2016 og 2017) av den beregnede markedsverdien (boligverdien).

Formuesverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør henholdsvis 80 prosent (2016) og 90 prosent (2017) av den beregnede markedsverdien.

Merk at for inntektsåret 2016 kan du kreve å få satt ned formuesverdien dersom du kan dokumentere at den er høyere enn 30 og 96 prosent av reell markedsverdi for henholdsvis primær- og sekundærbolig. For inntektsåret 2017 kan du kreve nedsettelse av formuesverdien på din sekundærbolig dersom du kan dokumentere at den er høyere enn reell markedsverdi.