Hva er forskjellen på primær- og sekundærbolig?

Den boligen hvor du har ditt hjem ved utgangen av inntektsåret, er din primærbolig. Det tas utgangspunkt i din folkeregistrerte adresse per 1. januar i skattfastsettingsåret (året etter inntektsåret).  Er registreringen feil, skal den boligen hvor du skulle vært registrert bosatt, legges til grunn.

Du kan bare eie én primærbolig. Alle andre boliger du måtte eie - for eksempel en pendlerbolig eller utleiebolig - er sekundærboliger.

Under forutsetning av at du ikke eier annen primærbolig, kan unntaksvis en bolig ansees som primærbolig selv om du ikke hadde ditt hjem der ved årets utgang. Dette gjelder hvis du kan sannsynliggjøre/dokumentere at:

  • du ikke bruker boligen som ditt hjem på grunn av forhold du ikke har rådighet over, for eksempel på grunn av alder, helsemessige grunner, utstasjonering/ beordring med videre og at
  • du ikke har leid ut noen del av boligen i det aktuelle tidsrommet. Med utleie menes i denne sammenheng også tilfeller hvor du lar andre, herunder også nære slektninger, benytte boligen vederlagsfritt når disse helt eller delvis dekker driftsutgiftene. Hvis nære slekninger derimot benytter boligen vederlagsfritt og du dekker alle driftsutgiftene, vil boligen fortsatt kunne anses som din primærbolig.