Skillet mellom vedlikehold og påkostning knyttet til bolig- eller fritidseiendom

 • Skriv ut

Påkostninger på eiendommen øker inngangsverdien og reduserer skattepliktig gevinst/øker fradragsberettiget tap. Dette får først betydning ved salg av bolig/fritidseiendom. Oppfylles vilkårene for skattefritt salg av bolig/fritidseiendom, får skattyter ikke nyttegjort seg av kostnadene knyttet til påkostningsarbeider. Vedlikeholdskostnader påvirker ikke beregningen av skattepliktig gevinst/tap, men kan i stedet redusere skattepliktig leieinntekt det inntektsår kostnaden er pådratt.

Mer informasjon om skattereglene ved utleie av bolig/fritidseiendom finner du her.

Hvorvidt det foreligger en kostnad knyttet til vedlikeholds- eller påkostningsarbeid beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Påkostning

Som påkostninger regnes arbeid som setter boligen i en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært i, for eksempel tilbygg, moderniseringer eller rene endringer. Dette gjelder selv om endringen ikke innebærer noen standardforbedring eller verdiøkning.

Eksempler på påkostning:

 • Riving og flytting av en vegg for å få større rom 
 • Førstegangs maling av hus
 • Førstegangs isolering ved f.eks. ved innblåsing av mineralull i vegger på et eldre hus
 • Skiftes et tolagsvindu til trelagsvindu anses kostnaden utover det et tolagsvindu koster å være påkostning
 • Dersom bad flyttes til et annet rom i huset, vil merkostnaden dette innebærer i utgangspunktet være påkostning. Derimot vil arbeid knyttet til et tenkt vedlikehold som måtte vært utført på det gamle badet, anses som vedlikeholdskostnader.
 • Utvidelse av det elektriske anlegget
 • En andel av utskiftingskostnadene knyttet til skifte fra vedovn til pelletsovn. Merkostnaden ved kjøp og installasjon av pelletsovn regnes som påkostning.
 • Utskifting til større varmtvannsbereder. Merkostnaden ved kjøp og evt. installasjon av større varmvannsbereder regnes som påkostning
 • Utvidelse av røropplegg

Vedlikehold

Vedlikehold, herunder reparasjon, er arbeid som utføres for å bringe boligen tilbake i den stand den tidligere har vært i. Foretas utskifting av eldre deler med nye som etter dagens nivå tilsvarer samme standard (lav, middels eller høy) som formuesobjektet har vært i tidligere, skal hele kostnaden regnes som vedlikehold. Forutsetningen er at den eldre delen trengte utskifting.

Eksempler på vedlikehold:

 • Senere maling av huset
 • Utskifting av gulv, panel på vegger innvendig og utvendig, dører, vinduer til samme standard som tidligere
 • Sliping av parkett
 • Reparasjon til samme standard som tidligere
 • Utskifting av varmtvannsbereder med tilsvarende størrelse
 • Montering av badekar, blandebatteri, kraner, skjermvegg og dusjutstyr er vedlikehold hvis det var badekar, skjermvegg osv. der tidligere
 • Utskifting av røropplegg
 • Dersom bad flyttes til et annet rom i huset, er dette påkostning. Behovet for utskiftninger på det gamle badet til samme standard som tidligere, anses å være vedlikehold.
 • Utskiftning av kjøkkeninnredning som har normal standard i dag der det tidligere var en kjøkkeninnredning av normal standard

Hvis boligen tidligere har hatt normal standard og oppgraderes til høy standard, vil differansen mellom normal og høy standard være påkostning. Bare differansen, ikke hele kostnaden skal tillegges inngangsverdien. Ved avgjørelsen av om det er skjedd en forbedring må det tas hensyn til utviklingen som har funnet sted i materialbruk mv. siden gjenstanden var ny.

Arbeidskostnadene i forbindelse med oppgraderingen av boligen må fordeles ut fra om det utførte arbeidet er vedlikehold eller påkostning.

Eget arbeid på eiendommen knyttet til påkostning.

Inngangsverdien økes for verdi av eget arbeid knyttet til påkostning på bolig eller fritidsbolig i den perioden man selv bor i boligen eller bruker fritidsboligen, og arbeidet blir utført i normal ferie eller fritid.

Verdien på et slikt arbeid kan da settes til det som kostnaden ville blitt ved innleie av andre til å utføre arbeidet. Dersom du som har utført arbeidet ikke er faglært håndverker, slik det vil være i de fleste tilfeller, må kostnaden settes lik innleiepris for ikke faglærte personer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.