Når barnet er under 17 år

Barn som er yngre enn 17 år i inntektsåret og som bor sammen med foreldre:

Barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret skal som hovedregel skattlegges sammen med foreldrene.

Det betyr at hvis du har barn under 17 år skal barnets eventuelle inntekt og formue legges til din inntekt og formue i din skattemelding og tas med ved fastsetting av skatten. Dersom foreldrene bor sammen, skal skatten av barnets formue og inntekt som hovedregel fastsettes med en halvpart på hver av dere. Dette gjelder enten dere er ektefeller eller samboere. Dere kan imidlertid kreve en annen fordeling.

Dersom du og barnet ikke bor sammen med den andre forelderen, skal barnets formue og inntekt som hovedregel fastsettes på den forelderen som barnet er registrert bosatt sammen med i folkeregisteret ved inntektsårets utgang. Bor barnet hos deg og du er gift med en annen enn barnets forelder, fasetsettes barnets inntekter og formue med en halvpart på hver av deg og din ektefelle. Dere kan kreve at barnet skattlegges bare hos den som er barnets mor/far.

Arbeidsinntekt hos barn som har fylt 13 år og som skattlegges sammen med foreldrene

Det gjelder en særregel for arbeidsinntekt hos barn som har fylt 13 år og som skattlegges sammen med den ene av eller begge foreldrene. Skatt på all arbeidsinntekt barnet har skal fastsettes særskilt. Barnet får egen skattemelding kun for arbeidsinntekten, også der arbeidsinntekten kommer fra foreldrenes bedrift. Barnet får eget skatteoppgjør for arbeidsinntekten. Alle andre inntekter barnet har, f.eks. renteinntekter eller barnepensjon, og barnets formue skal fortsatt skattlegges sammen med foreldrene, dvs. det skal være ført opp på foreldrenes skattemeldinger. I barnets skattemelding skal du altså ikke føre opp formue og  andre inntekter som barnet har.

Vær oppmerksom på at særskilt fastsetting av skatt på en inntekt ikke er det samme som selvstendig skattefastsetting.

Barn som er yngre enn 17 år i inntektsåret og som ikke har foreldre i live eller som lever adskilt fra foreldrene

Et barn som ikke har fylt 17 år i inntektsåret og som ikke har foreldre i live behandles som selvstendig (enslig) skattyter. Barnet må fastsette all egen skattepliktig inntekt og formue i sin skattemelding og får selvstendig skattefastetting. Det samme gjelder der barnet ikke bor sammen med foreldre fordi begge foreldre er fratatt foreldreansvaret eller den daglige omsorgen for barnet. I disse tilfellene er det vergen som har ansvaret for å kontrollere skattemeldingen og levere den hvis det er endringer.

Skatteklasse/personfradrag ved selvstendig skattefastsetting 

Barn og ungdom som skattlegges selvstendig som enslig skattyter får sitt eget personfradrag i skatteklasse 1. Personfradraget er et bunnfradrag/fribeløp ved fastsetting av skatt på alminnelig inntekt, dvs. alle typer inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).

Personfradraget skal ikke føres opp i skattemeldingen, men blir gitt automatisk ved skatteberegningen. For inntektsåret 2016 er personfradraget 51 750 kroner (skatteklasse 1). Har barnet/ungdommen vært bosatt i Norge kun deler av året, reduseres personfradraget forholdsmessig.

Dersom barnet skattlegges sammen med en av eller begge foreldrene, gis barnet ikke eget personfradrag i foreldrenes alminnelige inntekt.

Særskilt fastsetting av arbeidsinntekt eller renter av erstatning/forsikring

Det gis likevel eget personfradrag ved særskilt fastsetting av arbeidsinntekt (barn 13 år-16 år), se over, og særskilt fastsetting av renter av mottatt erstatning/forsikring, se under.

Fribeløp i formuesbeskatning

Barn under 17 år som skattlegges selvstendig får eget fribeløp ved beregning av formuesskatt.

Barn under 17 år som skattlegges sammen med foreldre får ikke eget fribeløp ved formuesskatteberegningen.