Spesielt om barn og ungdom som har mottatt erstatnings- eller forsikringsutbetaling

Det gjelder egne formuesskatteregler for barn og ungdom under 22 år som har mottatt erstatnings- eller forsikringsutbetaling for personskade eller for tap av forsørger. For nærmere informasjon om formuesskattefritaket, se artikkelen "Skattefritak for erstatning og forsikringsutbetaling til barn for personskade eller tap av forsørger".

Har du selv eller har du et barn som i siste inntektsår eller et tidligere år har mottatt slik utbetaling som er fritatt for formuesskatt, kan du ikke benytte deg av leveringsfritaket ved skattemeldingen. Da må du må gi opplysninger i skattemeldingen eller i eget brev til skattekontoret om hvilke beløp som stammer fra erstatnings- eller forsikringsutbetalingen.

Selv om utbetalingen er fritatt for formuesskatt, vil disse verdiene likevel være oppført som formue i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Erstatnings- eller forsikringsutbetalinger er ofte plassert på bankkonto, i verdipapirer osv. og beløpene blir rapportert til Skatteetaten av banken, VPS osv. og blir registrert som formue på barnet. Banken, VPS osv. som forvalter pengene vet ikke at dette er beløp unntatt formuesskatt. Dessuten kan det f.eks. på bankkontoen stå både penger som det skal svares formuesskatt av (f.eks. arv, egen sparing) og penger det ikke skal betales formuesskatt av (f.eks. erstatning).

Om et barn under 17 år har mottatt slik erstatning/utbetaling har ingen betydning for om barnet skal skattlegges sammen med foreldre eller skattelegges selvstendig som enslig skattyter.

Dersom barnet skattlegges sammen med foreldrene, er beløpet forhåndsutfylt i skattemeldingen til foreldrene. Dersom barnet/ungdommen skattlegges som selvstendig skattyter, er beløpet forhåndsutfylt i barnets/ungdommens skattemelding.

Hvordan gi opplysningene på skattemeldingen for 2016?

 

NB! Du/dere skal ikke endre beløpene i postene i skattemeldingen.  

Det er svært viktig at du som leverer skattemeldingen ikke stryker de skattefrie formuesbeløpene fra den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Fyll ut post 5.0

 

I stedet må du gi opplysninger i skattemeldningen i post 5.0 om hvilket beløp som gjelder renter/avkastning fra erstatningenog hvilke beløp som er erstatning som fortsatt er i behold 31.12 i inntektsåret. Dette er nødvendig for at skattekontoret skal kunne fange opp hvilke skattytere som har formuesskattefrie verdier fra erstatning og foreta riktig skattemessig behandling av formuen og renteinntekter både dette inntektsåret og inntektsårene frem til skattyter fyller 22 år.

Etter fylte 22 år gjelder vanlige regler om skatteplikt for formuen.

Barn med erstatning som skattlegges sammen med foreldre

Det gjelder en spesiell skatteberegning der barnet skattlegges med foreldre. Formuen og renter fra erstatnings- eller forsikringsutbetalingen legges til foreldrenes formue og inntekt, men skattekontoret foretar en beregning som innebærer at erstatningsformuen unntas formuesskatt og skatt på avkastingen/rentene fastsettes særskilt:

Særskilt fastsetting av skatt på rentene

Særskilt fastsetting av skatt på renteinntektene innebærer at det gis et eget personfradrag (fribeløp) ved denne skatteberegningen, slik at det i praksis blir lav eller ingen skatt på renteinntektene.

Eksempel:

Renteinntekter på 40.000 kroner minus personfradrag på 51 750 kroner = null skatt på renteinntektene.

Ved særskilt fastsetting av skatt på rentene sendes det ikke ut egen skattemelding eller eget skatteoppgjør for barnet. Skattekontoret vil foreta skattefastsetting på den måten som er den gunstigste for skattyter.

Merk at særskilt fastsetting av skatt på inntekt ikke er det samme som selvstendig skattefastsetting for en person som skattlegges alene.