Erstatning ved personskade eller tap av forsørger

  • Skriv ut

Det finnes gunstige skatteregler for barn og ungdom som på grunn av personskade eller tap av forsørger har fått utbetaling fra erstatning eller forsikring.

Fra og med inntektsåret 2012 skal følgende utbetalinger til barn og ungdom under 22 år unntas fra skatt på formuen:

  • Engangserstatning for personskade eller tap av forsørger
  • Engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte
  • Engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved tap av forsørger

For skadeserstatninger kreves det at erstatningen er utmålt etter prinsippene i skadeserstatningsloven kapittel 3 eller yrkesskadeforsikringsloven. Ved personskade hos barnet stilles det ikke lenger krav til hvor mye barnets ervervsevne er satt ned med. 

Formuesskattefritaket gjelder frem til og med inntektsåret barnet/ungdommen fyller 21 år.

Fritaket for formuesskatt gjelder uavhengig av hvordan beløpet er plassert, for eksempel i bankinnskudd, livrenteforsikring, eiendom, bil osv. Det må være tilstrekkelig sammenheng mellom forsikrings-/erstatningsbeløpet og plasseringen av beløpet. Skattefritaket er begrenset til opprinnelig forsikrings-/erstatningsbeløp, eller til den delen av opprinnelig beløp som var i behold per 1. januar 2015. 

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft

Gruppen av skadelidte som får formuesskattefritak ble utvidet fra og med 2012.

Reglene fører til en lik skattemessig behandling av skadeserstatning og de personforsikringstypene som er nevnt ovenfor. 

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft for årene før 2012. Det medfører at forsikringsmottakere som fikk utbetaling et tidligere år ikke gis rett til endring av skattefastsettingen for 2011 eller tidligere inntektsår. Formuesskattefritak vil likevel kunne være aktuelt for senere år. Har barnet/ungdommen mottatt utbetaling for eksempel i 2006 og beløpet fortsatt er i behold, vil formuesskattefritak gjelde fra og med 2012 og frem til og med det inntektsåret barnet/ungdommen fyller 21 år.

Når barnet er under 17 år

Normalt skal inntekt og formue hos barn under 17 år skattlegges sammen med foreldrene.

Formue og avkastning (renter mv.) av erstatningsbeløpet eller forsikringsbeløpet kan likevel fastsettes særskilt på barnet dersom dette gir lavere skatt enn om beløpet skattlegges hos foreldrene. Særskilt fastsetting av renteinntekten sikrer at barnet får sitt eget personfradrag ved inntektsfastsettingen. Har akkumulerte renter fra tidligere år ført til formue, omfattes dette ikke av formueskattefritaket. Slik formue kan fastsettes særskilt på barnet som da får sitt eget fribeløp ved formuesfastsettingen. Skatteetaten vil foreta den beregningen som er gunstigst. Skatten skal fremgå av foreldrenes skatteoppgjør og barnet skal derfor ikke levere egen skattemelding som gjelder erstatningen/forsikringsutbetalingen.

Skattekort for 2017

Hvis du har barn som har mottatt:

  • Engangserstatning for personskade eller tap av forsørger
  • Engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte
  • Engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved tap av forsørger

bør du kontrollere skattekortet.  Du bør endre skattekortet hvis opplysningene om barnets formue/renteinntekter fra mottatte erstatninger er ført opp på deg. 

Hvordan gi opplysningene på skattemeldingen for 2016?

For at vi skal kunne beregne riktig skattereduksjon av engangserstatningen eller forsikringsutbetalingen, må det under tilleggsopplysninger (post 5.0 i skattemeldingen) opplyses om:

  • samlet opprinnelig erstatnings-/forsikringsbeløp
  • utbetalingsår
  • hvilke beløp på skattemeldingen for 2016 som refererer seg til erstatnings-/forsikringsbeløpet. Det kan være renteinntekter, utleieinntekter, aksjeutbytte, bankinnskudd, livrenteforsikring, eiendom, bil etc.

NB! Du/dere skal ikke endre beløpene i postene i skattemeldingen. 

Du/dere trenger ikke sende inn dokumentasjon sammen med skattemeldingen, men dokumentasjon må kunne vises frem på forespørsel.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.