Særfradrag for enslige forsørgere

  • Skriv ut

Enslige forsørgere gis et særfradrag i alminnelig inntekt når de bor alene med omsorg for barn under 18 år.

Særfradrag for enslige forsørgere ble innført fra inntektsåret 2013. Enslige forsørgere fikk tidligere skatteklasse 2 på sitt skattekort og ved fastsettingen av skatt. Nå skattelegges enslig forsørger i skatteklasse 1.

Hvem har krav på særfradraget?

Særfradraget gjelder deg som forsørger ett eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann eller ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. Barnetrygd gis for barn under 18 år. Du får altså ikke særfradrag om du kun forsørger ungdom som har fylt 18 år. 

Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med.
Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no.

Hvor mye fradrag har du krav på?

For 2016 er særfradraget 4 317 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 51 804 kroner per år. Du får fradrag for samme antall måneder som du har vært enslig forsørger og mottatt utvidet barnetrygd for, i inntektsåret.

Hvis du har avtalt delt bosted for barnet/barna med den andre forelderen, og derfor mottar delt utvidet barnetrygd fra NAV, får du særfradrag med halv månedssats.

En intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, fører ikke til at vi deler særfradraget ved skatteberegningen. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt ved utbetalingen fra NAV.

For 2017 er særfradraget 4 317 kroner per måned.

Skattekort for 2017

Hvis du har/får utvidet barnetrygd etter 1. januar 2017, kan retten din til særfradrag påvirke opplysningene i skattekortet for 2017. Du bør endre skattekortet hvis opplysningene om deg som enslig forsørger er feil eller mangelfulle.

Hvis du ikke lenger er enslig forsørger, bør du endre skattekortet for å unngå restskatt.

Skattemeldingen for inntekståret 2016

Skatteetaten regner ut et samlet særfradrag på bakgrunn av opplysninger fra NAV om utbetalt utvidet barnetrygd. Fradraget blir gitt automatisk når skattemeldingn din blir behandlet. Beløpet blir forhåndsutfylt, og du finner det i post 3.5.5 i skattemeldingen. du skal ikke endre forhåndsutfylt beløp selv.

Hvis du mener det utregnede særfradraget ikke er riktig fordi opplysningene om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd er feil/for lavt, må du kontakte NAV for at korrigerte opplysninger om din barnetrygd snarest mulig kan sendes til Skatteetaten. Hvis NAV vedtar endring i utvidet barnetrygd for 2016, innrapporterer NAV de nye opplysningene til Skatteetaten og vi fastsetter særfradraget på nytt. Du kan også dokumentere kravet om høyere særfradrag ved å legge frem barnetrygdvedtaket fra NAV for Skatteetaten.

Skattekontoret kan ikke fastsette særfradraget på nytt uten at NAV har gitt deg eller Skatteetaten nye opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd.

Når du har mottatt dokumentasjonen fra NAV, kan du scanne og legge den ved skattemeldingn når du leverer skattemeldingn elektronisk. Har du andre opplysninger, kan du føre disse opp i post 5.0.

Hvis du etter 1. januar 2017 har fått vedtak om utvidet barnetrygd som også omfatter etterbetaling av utvidet barnetrygd for en periode i 2016, behøver du likevel ikke kontakte NAV. I disse sakene etterrapporterer NAV opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd i 2016 til Skatteetaten og fastsetting av særfradraget rettes automatisk ved skatteberegningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.