Inntekter som kan fordeles fritt

2.4.1 Barns lønnsinntekt, barn som er 12 år eller yngre
2.6.2  

Livrente utenfor arbeidsforhold til barn 16 år eller yngre
Føderåd utenfor jord- og skogbruk
Fri fordeling gjelder ikke for:

  • Skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
  • Skattepliktig etterlønn og pensjon
2.6.3 Barnepensjon
2.8.1 Andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/boligsameie 
2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring
2.8.3   Skattepliktig utleieinntekt fra fritidseiendom du selv har brukt 
2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg mv. av bolig, tomt og annen fast eiendom 
2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet
3.1.1 Renteinntekt av bankinnskudd mv. (også barns innskudd)
3.1.2 Andre renteinntekter
3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes på lån til selskap (RF-1070)
3.1.5 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1088)
3.1.6 Skattepliktig avkastning av andeler i aksjefond (også barns aksjefond)
3.1.7 Skattepliktig utbytte som ikke er ført i post 3.1.5 eller 3.1.6
3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1088
3.1.9 Skattepliktig gevinst ved salg av andeler i verdipapirfond 
3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)
3.1.11 Inntekter fra utlandet
Fri fordeling gjelder ikke kapitalforsikring med og uten garantert avkastning i utenlandsk selskap/ finansinstitusjon
3.1.12

Annen inntekt
Fri fordeling gjelder ikke:

  • Inntekt fra gevinst- og tapskonto
  • Inntektsføring av negativ saldo
  • Retur av premie (IPS)
  • Fortsettelsesforsikring
3.1.13

Gevinst andre finansprodukter

3.1.14

Skattepliktig avkastning eller kundeutbytte