Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Hva slags kostnader kan jeg få fradrag for?

Kostnadene må skyldes sykdommen/svakheten. Kostnader som du ville ha hatt selv om du var frisk, får du ikke fradrag for. Hvis sykdommen har ført til at kostnaden er blitt større enn den ellers ville ha vært, kan du likevel få fradrag for merkostnaden. Det tas således bare hensyn til merkostnaden som skyldes sykdommen mv. I kravet til årsakssammenheng ligger imidlertid et krav om tilstrekkelig nærhet mellom sykdommen/svakheten og kostnaden.

Du kan blant annet få fradrag for kostnader til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten), medisin, kostnader til egnede medisinske hjelpemidler, merkostnader på grunn av sykdommen f.eks. eventuelle merkostnader ved fordyret kosthold og kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet.

Du kan også få fradrag for kostnader til privat behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen, men da må tilsvarende behandling ikke tilbys av offentlig norsk helsevesen. I tillegg må helsemyndighetene vurdere om det private helsetilbudet er faglig forsvarlig. I slike tilfeller må både § 6-83 (1) og (2) ledd være oppfylt for å få rett til særfradrag.

Du kan lese mer om dette og annet om særfradrag for store sykdomskostnader i rettledningen til skattemeldingen og i Skatte-ABC under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”.