Jeg er diabetiker og har et dyrere kosthold på grunn av sykdommen. Hvilke krav stilles til dokumentasjon/sannsynliggjøring for mine merutgifter til kost.

Kreves særfradrag for merutgifter til kost, herunder utgifter til følingsmat, må dette på forespørsel kunne dokumenteres med legeattest, hvor det fremgår at sykdommen er kostholdsregulert/kost er en del av behandlingen. Det er i denne forbindelse tilstrekkelig at kvitteringer over utgifter knyttet til innkjøp av mat og alkoholfrie drikkevarer i en sammenhengende representativ periode på minst en måned i løpet av inntektsåret, kan legges frem. Det er kun fradragsrett for nødvendige merutgifter til kost. I dette ligger at det ikke gis fradrag for merutgifter til urimelig dyrt kosthold.

Ved fastsettelsen av merutgiftene til kost, tas det utgangspunkt i Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sitt standardbudsjett for det aktuelle inntektsåret - for forbruksutgifter til matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Dersom du ikke kan sannsynliggjøre størrelsen på de faktiske merutgifter til kost, kan merutgiftene sjablonmessig settes til 4 000 kroner for hele inntektsåret. Beløpet omfatter også utgifter til følingsmat. Vær oppmerksom på at du i tillegg til sjablonbeløpet på 4 000 kroner må dokumentere/sannsynliggjøre ytterligere merutgifter på minst 5 180 kroner for å kunne kreve særfradrag. Se ovenfor om vilkåret til kostnadens størrelse.

Det vises til Skatte-ABC under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet” for mer utfyllende informasjon.