Jeg har et funksjonshemmet barn. Kan jeg kreve særfradrag for merkostnader som jeg pådrar meg i den forbindelse og hvilke kostnader kan jeg få fradrag for?

Forsørger du et funksjonshemmet barn, så kan du kreve særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes barnets sykdom eller varige svakhet. Du får da fradrag fra første krone for dokumenterte merutgifter som skyldes barnets helsetilstand. Kravet til minste kostnads – og fradragsnivå på 9 180 kroner gjelder ikke for utgifter til tilsyn av sykt barn.

Hvis du også har andre utgifter som skyldes egen eller forsørget persons sykdom, skal alle utgiftene regnes med. Dette innebærer at du kan ha rett til særfradrag for andre sykdomsutgifter under minstegrensen, dersom disse sammen med utgifter til tilsyn av barn, minst utgjør 9 180 kroner. Med begrepet tilsynsutgifter menes de samme utgiftstypene som omfattes av foreldrefradraget (pass og stell av hjemmeværende barn), men særfradrag gis bare for de ekstra tilsynsutgiftene som skyldes barnets helsetilstand. Du får altså ikke fradrag for de tilsynskostnadene som dekkes gjennom foreldrefradraget. Både tilsynsbehovet og utgiftene må kunne dokumenteres på forespørsel.