Hvilke fradrag kan jeg kreve når jeg regnes som pendler?

Krever du standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du ikke kreve ytterligere fradrag.

Har du selv betalt kostnadene, og ikke krever standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker, kan du kreve fradrag for:

  • Besøksreiser til hjemmet. Reglene om reisefradrag er forskjellige avhengig av om du reiser til et hjem innenfor eller utenfor EU/EØS-området, se nedenfor. 
  • Det du har betalt for losji (leiekostnader). Du må kunne legge fram kvitteringer for beløpene. 
  • Merutgifter til kost etter standardsatser som hvert år fastsettes av Skatteetaten. For 2016 er satsen kroner 200 per døgn. Er det ikke mulig å koke mat der du bor, er satsen kr 307 per døgn. 

Har din arbeidsgiver dekket deler av kostnadene, kan du bare kreve fradrag for de kostnadene du selv har dekket. Har du f.eks. fri bolig i Norge som er dekket av arbeidsgiver, kan du kreve fradrag for kost og besøksreiser.

Pendler du til et hjem innenfor EU/EØS-området, beregnes reisefradraget etter en sats per kilometer. Antall km fastsettes etter korteste reisestrekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel bortsett fra fly, mellom bolig i Norge og boligen i hjemlandet. Du må kunne dokumentere/sannsynliggjøre antall reiser. For 2016 er satsen kr 1,50 per km for inntil 50 000 km per år. For antall kilometer som overstiger 50 000 km er satsen kr 0,70 per km. Du kan i tillegg kreve fradrag for faktiske kostnader til bompenger og ferge for den delen av beløpet som overstiger kr. 3 300 for hele året. For fergestrekningen kan du velge å kreve avstandsfradrag i stedet for faktiske kostnader.

Det gis ikke avstandsfradrag for den delen av total årlig reisestrekning som overstiger 75 000 kilometer. Krever du avstandsfradrag etter kilometersats, kan du dermed ikke få høyere årlig fradrag enn kroner 92 500 ((50 000 km x kr 1,50) + (25 000 km x kr 0,70)) - kroner 22 000 (bunnfradrag). Maksimalt avstandsfradrag blir dermed kr 70 500. Du kan kreve fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge i tillegg.

Krever du fradrag for faktiske kostnader til flyreise og i tillegg krever avstandsfradrag for deler av reisen, er det bare den delen av reisen som det kreves avstandsfradrag for som inngår i begrensningen på 75 000 kilometer.

Pendler du til hjem utenfor EU/EØS-området gjelder ikke reglene om avstandsfradrag. I stedet kan du få fradrag for dokumenterte kostnader hvis du bruker andre transportmidler enn privatbil. Kan du dokumentere bruk av privatbil til hjemreisene, kan du kreve fradrag for utgiftene etter kilometersatsene som nevnt ovenfor. Begrensningen til 75 000 kilometer gjelder også her. Fradraget kan høyst være kroner 70 500 (maksimalt fradrag kroner 92 500 -  kroner 22 000 (bunnfradrag)