Pendling

Må du på grunn av arbeidet bo utenfor ditt hjem og besøker dette hjemmet regelmessig, sier vi at du er «pendler». Da kan du ha krav på fradrag for merutgiftene dette medfører for deg, dvs. ekstra utgifter til kost, bolig og reiseutgifter ved besøk i hjemmet i utlandet. Dette kalles «pendlerutgifter».

Arbeidstaker som pendler fra sitt hjem i utlandet

Du må ha ditt hjem i utlandet for å kunne kreve pendlerfradrag.

Familiependler 

Du regnes som pendler når du har felles hjem med barn og/eller ektefelle som bor i ditt hjemland. Du må kunne legge fram vigsels- eller fødselsattest som bekrefter familieforholdet. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i hjemlandet. Det kreves normalt også at du har tre til fire hjemreiser med overnatting i året. 

Enslig (ugift) pendler 

Du regnes som enslig pendler når du ikke er familiependler. Er du samboer, regnes du som enslig i denne sammenhengen. Bor du i tillegg sammen med egne barn, regnes du derimot som familiependler.

Er du enslig, stilles det andre krav for at du kan regnes som pendler. Enslige regnes som bosatt der de har «selvstendig bolig». Har du selvstendig bolig i Norge, blir du regnet som bosatt i Norge og får ikke fradrag for utgifter ved besøk i hjemlandet.

Boligen i Norge regnes som selvstendig når:

  • du disponerer den for minst 12 måneder og du har tilgang på den alle dager i uken • boarealet er minst 30 kvm. Bor det flere personer i boligen, er kravet ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år. 
  • den har innlagt vann og avløp. 

Når du er enslig kan du kreve fradrag for pendlerutgifter når du pendler til hjem i utlandet og følgende krav er oppfylt:

  • du har ikke selvstendig bolig i Norge 
  • du har selvstendig bolig i hjemlandet, eller er under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til dine foreldre 
  • du reiser hjem hver tredje uke. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige grunner tilsier det, for eksempel ved sykdom eller dårlig økonomi. 

Du må i tillegg dokumentere bostedsadresse i utlandet.

Er du under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til foreldrehjemmet, må du kunne dokumentere familietilknytningen med fødselsattest. I tillegg må du kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i utlandet og kunne sannsynliggjøre antall reiser mellom bosted i hjemlandet og bosted i Norge. Normalt vil det være tilstrekkelig at du reiser hjem hver sjette uke. 

Du kan også regnes som pendler selv om boligen i Norge regnes som selvstendig. Kravene er da at:

  • du har vært registrert som bosatt på samme sted (kommune) i hjemlandet i tre år 
  • du ikke leier ut boligen i hjemlandet 
  • boligen i Norge ikke er større enn halvparten av boligen i hjemlandet (boareal).