Flyttemelding skal sendes folkeregisteret

Alle som flytter mellom kommuner eller innen en kommune, skal gi melding til folkeregisteret (skattekontoret) for innflyttingskommunen innen åtte dager.

Flyttemelding på grunn av arbeidet

Alle som flytter til en annen bolig på grunn av arbeid, skal sende flyttemelding til folkeregisteret for den kommunen der boligen ligger, selv om de har beholdt boligen i hjemkommunen. Dette gjelder ikke familiependlere.

Dette må gjøres for å få vurdert hvor de skal være registrert som bosatt som følge av at de nå har to boliger. De som mener at de fortsatt skal være registrert i hjemkommunen, begrunner dette på eget ark som legges ved flyttemeldingen.

Dokumentasjon

Du må dokumentere overfor folkeregisteret at kravene til reisehyppighet og boligforhold er oppfylt. Skjemaet "Opplysninger om boforhold og pendling – enslige pendlere" må fylles ut. Legg ved bekreftelse (leiekontrakt e.l.) på hva slags bolig du har i hjemkommunen og i arbeids-, eventuelt oppholdskommunen. Kjørebok, bensinkvitteringer og billetter kan dokumentere hvor ofte du reiser mellom boligene.