Reiser - hvor ofte må en person reise mellom arbeidssted og hjemkommune

Reisehyppighet

Hvor ofte du reiser hjem kan være avgjørende for om du kan regnes som pendler.

Familiependlere

Er du familiependler er det ikke stilt spesifikke krav til hyppigheten av pendlingen. Pendlingen må imidlertid skje så ofte at boligen kan anses som et felles hjem, når en også tar de øvrige forhold i betraktning. Normalt bør en kreve at pendlingen har minst tre til fire hjemreiser med overnatting i året.

Enslige som er 22 år eller eldre ved utløpet av inntektsåret

Er du i denne gruppen kreves det vanligvis at du reiser hjem minst hver tredje uke. Dersom reiseavstanden er kort, kreves det at du reiser oftere. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige årsaker tilsier det, for eksempel ved sykdom, dårlig økonomi eller studier på kveldstid.

Enslige under 22 år ved utløpet av inntektsåret

Er du under 22 år og enslig, er det ikke satt noen minstegrense for hvor ofte du må reise hjem, men reglene krever at du reiser så regelmessig og hyppig som det er rimelig etter forholdene. Dersom du er i tvil om du reiser ofte nok, ta kontakt med skattekontoret/folkeregisteret.

Eksempel:
Brit (32 år) har egen leilighet i Haugesund og jobber i Bergen hvor hun leier en uselvstendig leilighet. Hun reiser til Haugesund ca. en helg i måneden. Dette er i utgangspunktet for sjelden til at hun blir regnet som pendler. Men årsaken til at hun ikke reiser hjem oftere, er at hun går på skole på kveldstid. Hun har derfor så mye å gjøre at reisingen blir for slitsom. Etter reglene kan skolegangen være en slik særlig grunn som gjør at hun likevel blir regnet som pendler.