Særregler for beskatning av pendlere

Fradrag for ekstra kostnader (utgifter) på grunn av pendling

Er du pendler, har du rett til spesielle fradrag i inntekten. I forbindelse med arbeidsopphold utenfor hjemmet, kan du trekke fra merutgifter til kost og losji. Du har også rett til fradrag for besøksreiser til hjemmet.

Ved betalinger på kr 10 000 eller mer er et vilkår for fradrag at betalingen skjer via bank. Betaler du kontant, mister du altså fradragsretten hvis betalingen utgjør kr 10 000 eller mer.

Fradrag for merutgifter til kost

Merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet er fradragsberettiget når du har dekket kostnadene selv. Dersom du krever fradrag for faktiske kostnader må du ta vare på bilag og kvitteringer slik at du, om nødvendig, kan dokumentere utgiftene overfor skattekontoret. I stedet for fradrag for faktiske kostnader, kan du kreve fradrag etter standardsatser som Skattedirektoratet fastsetter for hvert år. Satsene skal dekke utgifter til kost og andre ekstrautgifter (småutgifter). I satsene er det tatt hensyn til kostbesparelsen i hjemmet. Disse satsene er forskjellige etter type overnattingssted.

Reglene om fradrag for merutgifter til kost er like for enslige pendlere og familiependlere. Har du overnattet i brakke/hybel eller annen tilsvarende bolig med kokemuligheter, får du fradrag etter såkalt brakkesats.

Har du overnattet på pensjonat hvor du ikke har hatt anledning til å lage mat selv, får du fradrag etter såkalt pensjonatsats.

Har du overnattet på hotell, får du fradrag etter såkalt hotellsats. For å få fradrag etter pensjonat- eller hotellsats, må du kunne sannsynliggjøre at du har bodd på pensjonat eller hotell.

Dersom arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren subsidierer kost eller yter delvis fri kost, får du bare fradrag for dokumenterte merutgifter. I slike tilfeller kan du ikke velge å kreve fradrag etter standardsatsene.

Arbeidsgiveren dekker utgiftene

Dersom arbeidsgiveren din har dekket kost etter regning eller på annen måte (administrativ forpleining), kan du ikke kreve fradrag. Da skal du skattlegges for kostbesparelse i hjemmet.

Merutgifter til losji

Fradrag for utgifter til losji gis for faktiske utgifter til losji (brakkeleie, husleie). Du må betale via bank for å ha rett til fradrag for losjikostnader over  kr 10 000.

Enslige vil ha krav på fradrag for merkostnader til losji på arbeidsstedet bare når de på hjemstedet:

  • er omfattet av reglene om skattefritak for fordel ved å bo i egen bolig, eller
  • bor i andres bolig hvor skattyteren enten tillegges fordel ved fri bruk eller dekker alle kostnadene vedrørende boligen slik at den fritakslignes, eller
  • har kostnader til leiet selvstendig bolig, eller
  • har kostnader til leiet uselvstendig bolig utenom foreldrehjem og fraværet fra denne boligen gjelder midlertidig arbeidsfravær.

Fradrag for besøksreiser til hjemmet

Alle pendlere har rett til fradrag for besøks-reiser i hjemmet. Fradraget beregnes etter en sats pr. kilometer. Hvis du bruker fly ved besøksreiser, kan du velge å kreve fradrag for faktiske utgifter i stedet. Du skal da ha fradrag etter kilometersats for resten av reisen. Forutsetningen for å få fradrag for utgifter til fly, er at kostnaden kan dokumenteres.

Mer informasjon finner du i artikkelen Fradrag for arbeidsreiser - reise mellom hjem og fast arbeidssted. Forskjellen på arbeidsreise (reise mellom hjem og fast arbeidssted og besøksreiser) og yrkesreise (tjenestereise) forklares i rettledning til postene i selvangivelsen.