Skattemessig bosted

Selvstendig eller uselvstendig bolig

En bolig regnes som en selvstendig bolig når boarealet er minst 30 kvm. Bor det flere personer i boligen er kravet til selvstendig bolig ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år. For at boligen skal regnes som selvstendig må du i tillegg disponere den i minst 12 måneder og ha tilgang til den alle ukens dager. Boligen må også ha innlagt vann og avløp.

Dersom du leier bolig i boenhet der det bor andre (hybel), kan du kreve at det areal som skal legges til grunn, er det arealet du disponerer alene tillagt din andel av fellesarealet. Dersom boenheten har syv eller flere beboere over 15 år, er det bare det arealet du disponerer alene som skal legges til grunn.

Med uselvstendig bolig menes bolig som ikke oppfyller kravene til selvstendig bolig som beskrevet ovenfor.

Familiependlere

For deg som er familiependler er reglene om skattemessig bosted enkle. Du regnes som bosatt der ektefellen eller barna dine bor. Dersom du bor sammen med søsken som du forsørger, regnes du som bosatt der søsknene dine bor. Felles hjem med ektefelle går uansett foran felles hjem med andre.

Er både du og din ektefelle pendlere, regnes dere som bosatt der dere har felles bolig med barna. Dersom dere ikke har barn, anses dere bosatt i den boligen som regnes som selvstendig.

Dersom dere pendler mellom flere boliger som er selvstendige, regnes dere som bosatt i den boligen hvor dere til sammen har flest overnattinger (har deres overveiende døgnhvile).

Enslige pendlere

For deg som er enslig pendler er det mer komplisert å avgjøre hvilken bolig du skal anses bosatt i. Du må i tillegg oppfylle krav til pendling, se nærmere om dette under avsnittet om reiser. Det er andre regler for pendlere som er under 22 år ved utgangen av inntektsåret enn for de som er 22 år eller eldre.
 
Nedenfor følger en oversikt over forskjellige forhold som virker inn når bosted skal fastsettes. Vær oppmerksom på den såkalte sammenligningsregelen som kommer til slutt.

Foreldrehjem

Hovedregelen er at en enslig person som pendler mellom foreldrehjem og annen bolig, anses bosatt i foreldrehjemmet. For pendlere som fyller 22 år eller mer i inntektsåret, gjelder dette bare når boligen ved arbeidsstedet er uselvstendig. Se avsnittet over om selvstendig og uselvstendig bolig.

Selvstendig bolig i hjemkommunen

Pendler du mellom selvstendig bolig i hjemkommunen og uselvstendig bolig ved arbeidsstedet, regnes du som bosatt i hjemkommunen.

Dersom boligen i arbeidskommunen også er selvstendig, vil du regnes som bosatt i den boligen hvor du overnatter oftest (har overveiende døgnhvile).
Begynner du å pendle fra en kommune der du har vært bosatt i minst tre år da pendlingen startet, kan du likevel kreve å forbli registrert i denne kommunen hvis vilkårene for dette er oppfylt. Se nærmere om dette under sammenligningsregelen nedenfor.

Uselvstendig bolig i hjemkommunen

Dersom boligen i hjemkommunen er uselvstendig og boligen i arbeidskommunen er selvstendig, regnes du som bosatt i arbeidskommunen.

Dersom både boligen i arbeidskommunen og boligen i hjemkommunen er uselvstendige, regnes du som bosatt i den av boligene hvor du overnatter oftest (døgnhvileregelen).

Sammenligningsregelen

Selv om du ikke oppfyller kravene ovenfor, kan du likevel bli regnet som pendler dersom du har vært registrert bosatt i hjemkommunen i minst tre år når du begynner å pendle. Du vil da kunne ha halvparten så stor bolig i arbeidskommunen som hjemkommunen og likevel beholde hjemkommunen som ditt skattemessige bosted.

Forutsetningen er at du eller din ektefelle eier eller har utgifter til leie av boligen i hjemkommunen. Har du benyttet en eiendom som bolig mot å dekke driftskostnadene,
likestilles du med en som tar til å pendle fra en eid eller leid bolig, dersom du er nær slektning av eiendommens eier eller er mottaker etter en føderådskontrakt. Forutsetningen for at du skal kunne bruke sammenligningsregelen, er at boligene ligger i forskjellige kommuner.

Eksempler:

Selvstendig eller uselvstendig bolig:
Knut (23 år) jobber i Mo i Rana. Så ofte som mulig drar han til foreldrene sine i Tromsø. Hybelen i Mo er på under 30 kvm og regnes derfor som en uselvstendig bolig. Foreldrehjem går foran uselvstendig bolig, og Knuts skattemessige bosted er derfor foreldrehjemmet.

Knut, som kun har 11 måneder igjen å arbeide i Mo i Rana, bestemmer seg for å skaffe seg en større leilighet. Han går derfor til anskaffelse av en leilighet på 50 kvm. Også denne leiligheten er uselvstendig siden Knut ikke skal disponere leiligheten i 12 måneder.

Døgnhvileregelen:
Etter hvert viste det seg at Knuts arbeidsforhold i Mo i Rana kom til å vare lenger enn de beregnede 11 måneder. Han måtte minimum regne med å være i Mo i Rana i to år til. Knut disponerer nå leiligheten i Mo i Rana i mer enn 12 måneder, og den regnes dermed som selvstendig. Som en følge av at han skulle være lenger i Mo i Rana, fikk Knut en betydelig lønnsøkning. Han så det ikke lenger ønskelig å bo sammen med sine foreldre og kjøpte seg en egen leilighet i Tromsø på 110 kvm. Knut pendler nå mellom to selvstendige leiligheter. Knut skal dermed ha skattemessig bosted på det sted hvor han oftest overnatter. Selv om han tilbrakte ferier og helger i hjemkommunen, hadde han flest overnattinger i Mo i Rana. Knuts skattemessige bosted ble dermed i Mo i Rana.

Sammenligningsregelen:
Knut ville ikke lenger arbeide i Mo i Rana og fikk seg istedenfor arbeid i Tromsø. Han meldte derfor flytting til Tromsø, og bodde fire år i leiligheten sin. Etter fire år ble Knut forfremmet. Det fikk den konsekvens at han måtte arbeide i Bodø. Han ønsket å pendle og kjøpte seg en leilighet på 52 kvm i Bodø og meldte flytting til denne. I forbindelse med at Knut meldte flytting, gjorde folkeregisteret i Bodø han kjent med sammenligningsregelen. Han fremsatte nå krav om at han skulle forbli registrert bosatt i Tromsø kommune. Boligen i Tromsø har dobbelt så stort boareal som boligen i Bodø. Siden han eier boligen i Tromsø og hadde vært registrert bosatt i kommunen de fire siste årene, får Knut opprettholde Tromsø som sitt skattemessige bosted.