Gaver og reiser betalt av arbeidsgiver

  • Skriv ut

Her finner du informasjon om skatteregler for gaver og reiser som din arbeidsgiver eller andre betaler for deg.

Din arbeids- eller oppdragsgiver skal gi skattemyndighetene opplysninger om de skatte- og trekkpliktige ytelsene du får. Det skal stå i sammenstillingen av inntekter, fradrag og trekk som du mottar fra arbeidsgiveren din i januar.


Vær oppmerksom på at selv om arbeidsgiver ikke har gjort dette, eller du har fått en skattepliktig ytelse fra andre enn arbeidsgiver, har du selv plikt til å føre opp verdien av det du har mottatt i skattemeldingen.

Spørsmålene og svarene tar bare for seg skatteregler. Reglene som skal sikre uavhengighet i beslutninger er ikke omtalt.

Er alle gaver fra arbeidsgiver skattepliktige?

Hovedregelen er at alle ytelser med økonomisk verdi (fordeler) som du får av arbeidsgiver, er skattepliktige. Det gjelder enten ytelsen består av kontanter, gaver eller andre naturalytelser.

Det finnes enkelte unntak fra skatteplikten. På visse vilkår fastsatt i en forskrift til skatteloven, er det gitt skattefritak for jubileums- og oppmerksomhetsgaver i ansettelsesforhold når gaven består av annet enn penger og verdien ligger innenfor gitte beløpsgrenser. Merk at gavekort som kan løses inn i kontanter, faller utenfor skattefritaket.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet ”Gaver og tilskudd i arbeidsforhold”.

Hvordan er det med skatteplikt på gaver man ikke får av arbeidsgiver, men av andre, som for eksempel en forretningsforbindelse?

Selv om gaven ikke gis av din arbeidsgiver, vil det likevel være skatteplikt dersom gaven har klar sammenheng med arbeidsforholdet. Generelt kan en legge til grunn at dersom det ikke er sannsynlig at du hadde fått gaven dersom du ikke hadde vært ansatt der du er, eller hadde hatt det oppdraget du har, vil gaven i alminnelighet være skattepliktig.

Jeg er ansatt i offentlig virksomhet, og for en tid siden holdt jeg en presentasjon for en organisasjon. Som takk fikk jeg en blomsteroppsats. Er denne skattepliktig for meg?

I utgangspunktet er alle fordeler vunnet ved arbeid skattepliktig. Det gjelder også honorarer i form av naturalytelser. Dette gjelder enten det er i eller utenfor ansettelsesforhold. Imidlertid er det et eget skattefritak for såkalte erkjentlighetsgaver for enkeltstående arbeidsprestasjon til en som ikke er ansatt i bedriften. Dette gjelder for gaver som består av annet enn penger og med en verdi på inntil 500 kroner. Dersom verdien på gaven er over 500 kroner, blir hele gaven skattepliktig.

En kollega av meg fylte 50 år forleden og fikk i den anledning en gave fra bedriften. Er det skatteplikt på slike gaver?

I utgangspunktet er alle gaver fra arbeidsgiver skattepliktige, men det er unntak for såkalte jubileums- og oppmerksomhetsgaver. For at den skal være skattefri, må gaven bestå i annet enn penger, og skattefritaket gjelder kun for verdier inntil 3 000 kroner. Når kollegaen din fyller 50 år (eller 60, 70, 75 eller 80 år), kan hun derfor skattefritt motta en slik gave. Skattefritaket forutsetter at gaven gis etter en generell ordning i bedriften.

Fyller kollegaen derimot fyller 40 år, gjelder ikke denne reglen. Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, f.eks. blomster, konfekt, rimelig vinflaske eller lignende kan likevel gis skattefritt.

I fjor gjorde jeg en mindre jobb for et lite firma, og fikk en vare til en verdi av i underkant av 1 000 kroner. Hvordan håndterer jeg dette riktig?

Har du mottatt lønn eller annet arbeidsvederlag og samlet vederlag fra samme oppdragsgiver er maksimalt 1 000 kroner i løpet av året, er beløpet skattefritt og skal ikke føres i skattemeldingen. Dette gjelder likevel ikke hvis vederlaget er virksomhetsinntekt for deg, for da skal hele beløpet inngå i inntektsgrunnlaget i næringsvirksomheten.

Jeg reiser en del i jobben, og får som følge av dette bonuspoeng som jeg benytter privat for meg og min familie. Er det skatteplikt på dette og hva er begrunnelsen?

Dersom du gjennom tjenestereiser eller andre reiser i yrket opparbeider bonuspoeng, og du bruker disse privat, er dette skattepliktig inntekt på lik linje med annen inntekt. Begrunnelsen er at enhver fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet er skattepliktig inntekt. Så lenge det er arbeidsforholdet som er årsaken til at du oppnår fordelen, spiller det ingen rolle for skatteplikten om du ikke får fordelen direkte av for eksempel arbeidsgiver.

Siden det er min arbeidsgiver som pleier å ta seg av skattetrekk og levering av lønnsopplysninger, har vel ikke jeg noe ansvar for å oppgi disse bonusreisene?

Jo, du har en selvstendig plikt til å føre opp verdien av alle skattepliktige ytelser i din skattemeldingen, hvis det er noe som ikke er innrapportert. Verdien av bonuspoeng brukt privat skal normalt fastsettes til hva det ville ha kostet deg å kjøpe tjenesten, eventuelt varen, selv. Beløpet føres i post 2.1.1 i skattemeldingen.

Jeg er leder i en bedrift og får tidvis invitasjoner til ulike arrangementer, for eksempel sportsarrangementer, konserter og liknende der også andre ledere deltar. Når det stilles krav til at jeg må være synlig og knytte kontakter, så kan vel ikke dette være noe jeg må skatte av?

Jo, deltakelse på ikke-faglige aktiviteter betalt av andre enn arbeidsgiver, vil vanligvis være skattepliktig for deltakeren. Om det ”forventes” at en deltar, eller bedriften definerer det som viktig at en av bedriftens ansatte er ”synlig” og liknende, påvirker normalt ikke vurderingen av skatteplikten.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet ”Studiereise, kongressdeltagelse”.

Når jeg er på reiser med jobben, hender det at min ektefelle blir med og at hans kostnader blir dekket. Noen ganger er han invitert og det forventes av vertskapet at han deltar som ledsager. Andre ganger blir han med fordi vi tar fritiden sammen utenom de faglige møtene. Dette er vel greit skattemessig, i alle fall de gangene han er invitert?

Dersom du har med ektefelle og/eller barn på fellesarrangement for bedriftens ansatte, herunder hotellopphold med inntil to overnattinger, kan dette etter forholdene være fritatt for beskatning etter reglene om rimelig velferdstiltak i arbeidsforhold. Er din ektefelle med på tjenestereise, vil hans deltakelse være skattepliktig som lønn for deg hvis utgiftene er dekket av arbeidsgiver.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet ”Velferdstiltak”.

Ektefellen min har under oppholdet visse oppgaver. For eksempel bistod han under åpningsseremonien av vår siste filial, der han blant annet overrakte blomster til ny daglig leder. Endrer dette den skattemessige siden?

Nei, tildeling av slike oppgaver fratar ikke reisen dens karakter av å være en feriereise for ham. Dekningen av private kostnader er dermed skattepliktig.

Vi er en gjeng som skal på seminar i utlandet. Bedriften dekker reise, opphold og kost. Vi skal ha noe faglig innhold, men det blir utvilsomt mye fest og moro, med sightseeing og besøk på stranden. Blir det skatteplikt for oss som deltar?

Hvis reisen skal godtas som en reise i tjenesten eller yrket, slik at utgiftsdekningen ikke skal være skattepliktig for deltakerne, må formålet med reisen være hovedsakelig faglig eller tjenstlig begrunnet. Ut fra de opplysningene du gir, ser dette ut til å være en reise av mer feriemessig karakter enn faglig karakter. Den blir derfor skattepliktig.

De ansatte i bedriften har i en hektisk periode gjort en strålende innsats. Vi har derfor tenkt å arrangere en tur til utlandet for samtlige som et velferdstiltak. Vi har undersøkt priser og funnet ut at det blir billigst med en pakketur til Syden, heller enn en helgetur på et høyfjellshotell i Norge. Er dette ok skatte- og avgiftsmessig?

Det særskilte skattefritaket som gjelder for rimelig velferdstiltak forutsetter både at tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak, og at tiltaket er rimelig og vanlig i arbeidslivet. I det nevnte tilfellet antar vi at det gjelder en ukes opphold på hotell. Sosialt arrangement med flere enn to overnattinger på hotell regnes som ferie, og anses ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Ferie betalt av arbeidsgiver er alltid skattepliktig. Svaret er derfor at et slikt opphold innebærer skatteplikt for de ansatte og plikt til å beregne arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet ”Velferdstiltak”.

Jeg driver et firma og har en ansatt på deltid. Nå trenger vi å komme oss bort og tenkte derfor å bestille et helgeopphold på hotell et par dagers tid. Utgiftene skal jeg føre på firmaet under henvisning til reglene om rimelig velferdstiltak. Er det anledning til dette?

Nei. Dette utløser skatteplikt for deltakerne og plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak uten ansatte eller foretak med en eller flere ansatte som til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket. Ordningen omfatter heller ikke aksjeselskap med en aksjonær og der aksjonæren er den eneste ansatte i selskapet.

For mer informasjon, se Skatte-ABC og emnet ”Velferdstiltak”.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.