Utleie av bolig og fritidsbolig

  • Skriv ut

Utleie av egen bolig

Hvis du bruker minst halvparten av boligen du eier til eget bruk, beregnet etter utleieverdi, er det skattefritt å leie ut resten. Leier du ut mer enn halvparten av egen bolig, men for under 20 000 kr i året er det også skattefritt. Skattefritt utleie av egen bolig kalles fritaksbehandling. Mer om skatt på utleie. Om du er usikker kan du kontakte oss via epost.

Leier du ut hele eller mer enn halvparten av egen bolig for over 20 000 kroner i året er samtlige leieinntekter for hele året skattepliktige (regnskapspliktige). Dette gjelder også eventuelle utleieinntekter som ellers ville vært skattefrie. 

Ved regnskapsbehandling må du levere RF-1189 "Utleie mv. av fast eiendom" sammen med skattemeldingen. I skjemaet skal det gis en oversikt over inntekter og utgifter knyttet til utleieforholdet. Netto inntekt føres i skattemeldingen post 2.8.2.

Med ”større del” menes det at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du bruker til egen bolig. 

Leier du ut en ”mindre del”, altså hvor utleieverdien av den delen du leier ut er lavere enn utleieverdien på den delen du bruker til egen bolig, skal du ikke betale skatt.

SPØRSMÅL: Når det står ”Overstiger utleieinntektene 20.000 kroner blir alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige” er det uklart for meg om dette da inkluderer utleieinntekter fra utleie av en mindre del av boligen? Si at jeg har leid ut en mindre del av boligen for 15.000, og en større del av boligen for 25.000. Blir det totale skattepliktige beløpet da 40.000 eller 25.000?

SVAR: Totalt skattepliktig beløp blir da kr 40 000.

Se også Skatte-ABC og Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 5. februar 2016 om skatteplikt ved utleie av overnattingssted som formidles via nettbasert markedsplass for ytterligere informasjon. 

Utleie av sekundærbolig

Utleie av sekundærbolig er skattepliktig inntekt fra første krone. Se Skatte-ABC. 

Utleie av fritidsbolig

Der du helt eller delvis bruker fritidsboligen til fritidsformål, og selv bruker eiendommen i rimelig omfang over tid, så vil utleieinntekter inntil kr 10 000 være skattefrie (fritaksbehandling). Av det overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Dersom fritidsboligen anses som utleiehytte (ikke fritaksbehandling) blir det beskatning fra første krone (regnskapsbehandling). Til gjengjeld får du da fradrag for utgifter. Les mer i Rettledning til RF-1189 (s. 2)

Du må levere RF-1189 "Utleie mv. av fast eiendom" sammen med skattemeldingen. Netto inntekt føres i skattemeldingen post 2.8.3.

SPØRSMÅL: Du leier ut hytten din til en svensk familie en sommer i tre uker. Pris: 9000 kroner uka. Samlet inntekt: 27 000. Skal du skatte av dette?

SVAR: Ja. Har du leid ut for 27 000 kroner, er altså 14 450 kroner skattepliktig inntekt. (27 000 minus 10 000 er 17 000 og 85 % av de 17 000 er 14 450, som blir skattepliktig inntekt.)

SPØRSMÅL: Du låner hytte/bolig til andre gjennom et selskap som organiserer slike utlån, men som overlater alt ansvar for beskatning til deltakerne. Selskapet tar 20 prosent, du får resten. Skal du skatte av det du tjener? Hva om de ikke har noen tilknytning til Norge og bare opererer via en applikasjon (app)?

SVAR: Inntekten skal håndteres på samme måte som der skattyter selv organiserer utlånet.

Utleie av flere fritidsboliger

Om du leier ut flere enn en fritidsbolig vil grensen på 10 000 gjelde per fritidsbolig. Du kan derfor leie ut tre forskjellige fritidsboliger for 9 000 kroner hver og ha samlede utleieinntekter på 27 000 kroner uten at dette utløser skatteplikt, så langt vilkårene for fritaksbehandling er oppfylt for den enkelte fritidsbolig.

Avskrivning og vedlikehold

SPØRSMÅL: Hvordan er avskrivingsreglene når deling av hus er næring? Kan man skrive av boligens verdi på skatten helt eller delvis? Og hva med utgifter til vedlikehold og verdistigning?

SVAR: Ved utleie av bolig er avskrivning vanligvis ikke aktuelt. Er din utleie av bolig skattepliktig og inntektene skal regnskapsbehandles, får du fradrag for vedlikehold etter nærmere regler. Derimot er utgifter til endring eller oppdatering (påkostning) ikke fradragsberettiget. Les mer i Skatte-ABC om vedlikehold.

SPØRSMÅL: Jeg har hørt at grensen for når man anses som virksomhet er ved utleie av 4 boliger, stemmer dette? I så fall, gjelder dette for alle kombinasjoner av primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig, eller finnes det unntak?

SVAR: For utleietilfellene kan en etter praksis som utgangspunkt gå ut fra at det er virksomhet å leie ut fem boenheter eller mer til bolig- og fritidsformål, men dette er ikke en absolutt regel. Også utleie i mindre omfang kan være virksomhet, se Skatte-ABC "Virksomhet – allment", hvor det fremgår at: "Dette vil bl.a. være tilfelle når skattyteren har et høyt aktivitetsnivå, f.eks. i forbindelse med intensiv korttidsutleie, tilsyn og vask av lokalene eller lignende. Særlig ved korttidsutleie til fritidsformål vil aktivitetsnivået ofte være høyt, slik at det etter omstendighetene kan foreligge virksomhet selv om det bare er én boenhet som leies ut. Det samme gjelder hvis det for en boenhet er flere separate leieforhold."

Utleieforhold i bygninger som fritaksbehandles etter sktl. § 7-2, skal holdes utenfor ved vurderingen av om de øvrige utleieforhold skal anses som virksomhet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.