Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift til folketrygden som arbeidsgivere skal betale av brutto arbeidsvederlag mv. Avgiften angår ikke arbeidstakeren - det er en avgift som arbeidsgiveren skal betale.

Arbeidsgiveravgift skal beregnes etter en prosentsats. Denne er i utgangspunktet avhengig av hvilken avgiftssone arbeidsgiver er bosatt i (folkeregistrert adresse). Avgiftssatsene og sonene fastsettes av Stortinget hvert år.Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre ytelser, hvis du ikke omfattes av den forenklede ordningen for private arbeidsgivere. Arbeidsgiveravgiften betales til skatteoppkreveren annenhver måned. Du må summere beløpene for de to månedene i terminen. 

Det er spesielle regler for arbeidsgiveravgift på naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) og utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Skatteoppkreverkontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.