Hva er en privat arbeidsgiver?

En arbeidsgiver er en som yter et vederlag til en person som er engasjert for å utføre arbeid enten i et ansettelsesforhold eller ved enkeltstående oppdrag. Med privat arbeidsgiver menes i denne brosjyren en som i egenskap av privatperson engasjerer en arbeidstaker.

Det er to unntak fra dette:

  • Du blir ikke arbeidsgiver hvis den du engasjerer utfører oppdraget som ledd i sin egen næringsvirksomhet.
  • Du blir heller ikke arbeidsgiver hvis lønnen eller vederlaget er under visse minstegrenser.