A-melding

Om opplysningsplikten

Du som har betalt lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, skal sende inn a-melding. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. I januar i året etter inntektsåret skal du gi arbeidstaker en sammenstilling som viser summen av lønn og andre ytelser og hva som er trukket i skatt i løpet av året. Den gir arbeidstakeren grunnlag for å kontrollere skattemeldingen.

Kan du benytte den forenklede oppgjørsordningen for private arbeidsgivere, skal du levere "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04". Meldingen fylles ut for hver lønnsutbetaling. Meldingen kan du fylle ut og sende inn elektronisk. Arbeidstakeren skal ha en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling av det som er opptjent i løpet av året. Arbeidstakeren må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen. Mer informasjon finner du i brosjyrene "Lønnsarbeid i hjemmet" og "Betalt barnepass".