Når er det næringsvirksomhet?

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at en inntektsgivende aktivitet skal kunne regnes som næringsvirksomhet.

 1. Egen risiko og regning
  Et viktig vilkår er at næringsvirksomhet skal skje for utøverens egen regning og risiko. "For egen regning" vil blant annet si at den næringsdrivende selv dekker utgiftene i forbindelse med arbeidet. Det kan dreie seg om utgifter til materialer, utgifter i forbindelse med anskaffelse og drift, driftsmidler osv. "For egen risiko" vil også si at den næringsdrivende har ansvaret for kontraktsmessig oppfyllelse av oppdraget, for eksempel kan oppdragsgiveren reklamere på resultatet. Den næringsdrivende bærer dermed risikoen for økonomisk underskudd. Om arbeidet utføres for egen regning og risiko, er ofte det avgjørende vilkåret for om det dreier seg om næringsvirksomhet.
 2. Varighet og omfang
  Aktiviteten skal ha en viss varighet og et visst omfang. Enkeltstående og/eller mer tilfeldige oppdrag er ikke nødvendigvis næringsvirksomhet. For eksempel vil en som påtar seg å dele ut reklamemateriell i postkasser for en forretning være lønnstaker.
 3. Økonomisk overskudd
  Virksomheten må være egnet til å gi økonomisk overskudd. Etter dette vilkåret trenger det ikke være overskudd på kort sikt, hvis det kan forventes overskudd etter en innkjøringsperiode.
 4. Aktivitet
  Virksomheten må innebære aktivitet. Dersom aktiviteten er så lav at det må anses som en passiv kapitalplassering, er det ikke tale om næringsvirksomhet. Eksempler på passiv kapitalplassering kan være aksjeinvestering og utleie av egen bolig. En næringsdrivende behøver ikke selv være aktiv, man kan for eksempel ha ansatte som utfører arbeidet.