Næringsdrivende oppdragstakere

Ett spørsmål dukker ofte opp når en oppdragstaker engasjeres: Blir arbeidet utført som ledd i oppdragstakerens næringsvirksomhet?

Noe forenklet kan vi si:
Engasjerer du en privatperson, vil du som regel bli arbeidsgiver. Gis oppdraget til et etablert firma, vil du som regel ikke bli arbeidsgiver.

Enkelte tilfeller faller mellom disse ytterpunktene. Det er du som oppdragsgiver som har ansvar for å bringe på det rene om oppdragstakeren utfører arbeidet som ledd i næringsvirksomhet. Oppdragstakerens opplysninger kan ikke alltid legges ukritisk til grunn. Hvis det er tvil om vedkommende er næringsdrivende, bør du ta kontakt med skattekontoret i oppdragstakerens kommune før du betaler lønnen. Skattekontoret kan også utstede en erklæring om hvilken type næringsinntekt oppdragstakeren har fått skrevet ut forskuddsskatt for. Det er bare oppdragstakeren som kan be om en slik erklæring.

Er du i tvil, bør du behandle vederlaget som lønn. Skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret kan også gi veiledning.