Unntak fra trekkplikt

Det er unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk for små lønnsutbetalinger. Du kan la være å trekke skatt dersom:

  • samlet forskuddstrekk i en kalendermåned ikke overstiger 100 kroner 
  • lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i en kalendermåned
  • lønnen til en person ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av inntektsåret og utbetalingen gjelder arbeid i arbeidsgivers hjem eller fritidsbolig. 

Det er spesielle bestemmelser for forskuddstrekk i naturalytelser (f.eks. fri kost og losji) og utgiftsgodtgjørelser (f.eks. bilgodtgjørelse). Skatteoppkreverkontoret kan gi nærmere opplysninger om reglene om forskuddstrekk i naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.