Sluttvederlag

  • Skriv ut

Utbetalinger fra arbeidsgiver er normalt skattepliktig inntekt, og det gjelder også sluttvederlag/sluttpakker. 

Frem til 31. desember 2015 var det noen unntak fra skatteplikten for tariffestet sluttvederlag og tilleggssluttvederlag, dvs.sluttvederlag utbetalt etter overenskomst mellom hovedsammenslutninger for arbeidsgivere og arbeidstakere ved ufrivillig oppsigelse. Skattefritak har også vært gitt for ikke-tariffestet sluttvederlag som klart har vært av samme art som de tariffestede, dvs. med tilsvarende krav til beløp, tjenestetid og arbeidstakers alder. 

Skattefritaket falt bort fra 1. januar 2016 for tariffestet sluttvederlag og tilleggssluttvederlag og tilsvarende ikke-tariffestet sluttvederlag når arbeidstaker oppfylte vilkårene for å motta slikt sluttverderlag først etter 31. desember 2015.

Det vil si at sluttvederlag (tariffestet og ikke-tariffestet), utbetalt etter 1. januar 2016, dermed er skattepliktig som arbeidsinntekt.

Oppfylte arbeidstakeren før 1. januar 2016 vilkårene for å motta tariffestet sluttvederlag, er sluttvederlaget likevel skattefritt etter skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a slik fritaksbestemmelsen lød før den ble opphevet, uavhengig av om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016. Tilsvarende skattefritak etter bestemmelsen slik den lød før opphevelsen, gjelder når arbeidstakeren før 1. januar 2016 har avtale om utbetaling av tariffestet tilleggssluttvederlag med sin arbeidsgiver, selv om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016.

Om skattenivået

Lønnsinntekten regnes som alminnelig inntekt (samlet inntekt, f.eks lønn, pensjon, renter, utleieinntekter, etter fradrag for kostnader). Skatt på alminnelig inntekt er 25 prosent for 2016 (for 2017 er skattesatsen 24 prosent).

I lønnsinntekt beregnes trinnskatt fra og med inntektsåret 2016. (Reglene om trinnskatt erstatter reglene om toppskatt).

I de to øverste inntektsintervallene er skattesatsen 10,7 og 13,7 prosent. Det beregnes også trygdeavgift av lønnsinntekten med 8,2 prosent.

Høyeste mulige skatt på utbetalt sluttvederlag vil for 2016 være 46,9 prosent.

Arbeidsgiver skal trekke skatt på sluttvederlag som for vanlig arbeidsinntekt, etter arbeidstakerens skattekort.

Du finner mer detaljert informasjon om sluttvederlag/sluttpakke i Skatte-ABC.

Spørsmål om vilkår for rett til dagpenger fra folketrygden ved opphør av arbeidsforhold og mottatt sluttvederlag må rettes til Nav.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.