Hvem er skattemessig bosatt på Svalbard

Skatteplikt etter bosted - etablering

Alle som er bosatt på Svalbard, skal betale skatt til Svalbard av all formue og inntekt. Skattemessig bosatt er du når du har tatt varig opphold på Svalbard. Personer som har oppholdt seg på Svalbard i minst 12 måneder, regnes som bosatt fra starten på oppholdet. Med varig opphold menes at det etableres en reell bostedsmessig tilknytning til Svalbard. Kortere fravær i form av eksempelvis tjenestereiser og ferieopphold medfører ikke at oppholdet på Svalbard anses brutt.  Hvorvidt det er etablert en reell bostedsmessig tilknytning er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

I praksis vil skatteplikt etter bosted innebære at inntekter som renter av bankinnskudd, gevinst ved salg av aksjer mv, aksjeutbytte, netto overskudd ved utleie av fast eiendom på Svalbard blir skattepliktig på Svalbard.

Du får fradrag for bl.a. renter av gjeld, tap ved realisasjon av aksjer mv, netto underskudd ved utleie av fast eiendom på Svalbard. Som utgangspunkt gjelder de samme fradragsregler som i skatteloven, men med en del unntak, se svalbardskatteloven kapittel 3.

Underskudd kan oppstå dersom fradragene overstiger inntektene. Slikt underskudd kan fremføres og avregnes mot fremtidige inntekter som beskattes på Svalbard, men ikke mot lønnsinntekt. Underskudd oppstått på Svalbard kan ikke overføres til fastlandet.

Lønnsinntekt er gjenstand for bruttobeskatning og skattlegges i lønnsordningen.

Selv om du er skattepliktig til Svalbard etter bosted, er det ikke skatteplikt til Svalbard for

- lønn og annen godtgjørelse for arbeid som er utført utenfor Svalbard

- inntekt av næringsvirksomhet som er utøvet utenfor Svalbard

dersom det godtgjøres at inntekten skattlegges i Norge eller er skattepliktig i en annen stat.

- formue og inntekt av fast eiendom som befinner seg utenfor Svalbard er ikke skattepliktig til Svalbard

Skatteplikt etter bosted – innflytting til Svalbard fra tredjeland

Hvis du flytter til Svalbard direkte fra utlandet vil du de første 5 årene kun ha begrenset skatteplikt til Svalbard.  Du blir skattepliktig for opptjent lønn/næringsinntekt og trygdeytelser mv du mottar på Svalbard. Du vil også bli skattepliktig til Svalbard for inntekter fra fast eiendom du eier på Svalbard.

Begrenset skatteplikt til Svalbard de første 5 årene er betinget av at du ikke har vært skattepliktig til Norge/Svalbard etter bosted i løpet av de 10 siste årene før flytting til Svalbard, eller har inntekt fra næring og/eller  har fast eiendom på Svalbard.

Det vises for øvrig til etterfølgende pkt; ”Skatt ved trekk i lønn(lønnstrekkordningen)”

Skatteplikt etter bosted – Opphør

Skatteplikt til Svalbard etter bosted faller bort fra og med det inntektsåret du oppholder deg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i enhver 12-månedersperiode. Ved beregning av antall dager skal hele eller deler av kalenderdøgn med opphold utenfor Svalbard regnes med. Opphold utenfor Svalbard trenger ikke være sammenhengende.

Det har som hovedregel ingen betydning hvorfor du oppholder deg utenfor Svalbard. Opphold utenfor Svalbard på grunn av tjenesteoppdrag, arbeid eller ferie vil således telle med ved beregningen av antall dager. 

I tilfeller hvor nødvendig medisinsk behandling eller lignende tungtveiende grunner gjør at du må oppholde deg utenfor Svalbard mer enn 183 dager, kan Svalbard skattekontor etter en helhetsvurdering av bostedsmessig tilknytning vedta at du likevel skal ansees bosatt på Svalbard. Dette unntaket praktiseres meget strengt.

Opphør av skatteplikt til Svalbard etter bosted vil etter gjeldende regelverk finne sted enten 1. januar i utflyttingsåret eller  1. januar i året etter utflyttingsåret, avhenging av i hvilket år du oppholder deg mer enn 183 dager i enhver 12-månedersperiode utenfor Svalbard.

Tidspunktet for opphør av bostedsskatteplikt kan således ha relativt stor betydning for den enkelte skattepliktige. Mottatt pensjon for utflyttingsåret vil i sin helhet enten bli skattepliktig til fastlandet eller til Svalbard, avhengig av om skatteplikt til Svalbard etter bosted opphører i utflyttingsåret eller i året etter utflytting. Tilsvarende blir all kapitalinntekt, kapitalgevinster og tap, samt fradrag for gjeldsrenter mv i sin helhet enten å beskatte til fastlandet eller til Svalbard.

For at lønn opptjent på Svalbard skal kunne beskattes til Svalbard kreves enten skatteplikt etter bosted eller begrenset skatteplikt til Svalbard. Dersom skatteplikt etter bosted opphører 1. januar i utflyttingsåret kan lønn opptjent før fraflytting undergis begrenset skatteplikt til Svalbard. Hvert enkelt opphold i forbindelse med arbeidsforholdet må da vare sammenhengende i minst 30 dager.

Eksempel:

Alt 1

Beregning - Opphold utenfor Svalbard

 

 f.o.m

t.o.m

2011

 2012

Høstferie

10.09.11

19.09.11

10 dager

 

Arbeidsreise

 03.10.11

05.10.11

3 dager

 

Juleferie

15.12.11

10.01.12

17 dager

10 dager

Arbeidsreise

13.02.12

16.02.12

 

4 dager

Sykmeldt

30.03.12

10.04.12

 

12 dager

Sommerferie

01.06.12

30.06.12

 

30 dager

Sum

 

 

30 dager

56 dager

Fastlandet

01.09.12

31.12.12

 

122 dager

Opphold utenfor

Svalbard i 2012

 

 

 

178 dager

 

Skatteplikt til Svalbard etter bosted opphører fra og med 01.01.2013 fordi opphold utenfor Svalbard i enhver 12-månedersperiode passerer 183 dager først 5 januar 2013.

Skatteplikt til Svalbard etter bosted opphører således 01.01.13 selv om fraflytting skjer allerede 1. september 2012. Konsekvensen av dette er blant annet at eventuell pensjon som mottas i perioden fra 1. september og ut inntektsåret 2012 blir skattepliktig til Svalbard. Tilsvarende skal all kapitalinntekt, kapitalgevinster og tap, samt fradrag for gjeldsrenter mv i samme inntektsår tas med ved beskatningen på Svalbard. Lønn opptjent på fastlandet etter flytting fra Svalbard er skattepliktig på fastlandet.

 

Alt 2

 

Beregning - Opphold utenfor Svalbard

 

 f.o.m

t.o.m

2011

 2012

Høstferie

10.09.11

19.09.11

10 dager

 

Arbeidsreise

 03.10.11

05.10.11

3 dager

 

Juleferie

15.12.11

10.01.12

17 dager

10 dager

Arbeidsreise

13.02.12

16.02.12

 

4 dager

Sykmeldt

30.03.12

10.04.12

 

12 dager

Sommerferie

01.06.12

30.06.12

 

30 dager

Sum

 

 

30 dager

56 dager

Fastlandet

01.08.12

31.12.12

 

153 dager

Opphold utenfor

Svalbard i 2012

 

 

 

209 dager

 

Skatteplikt til Svalbard etter bosted opphører fra og med 01.01.2012 idet opphold utenfor Svalbard i enhver12-månedersperiode passerer 183 dager 5. desember 2012.

Skatteplikt til Svalbard etter bosted opphører således 01.01.12 selv om fraflytting først skjer 1. august 2012. Konsekvensen av dette er blant annet at pensjon som mottas i 2012 (også pensjon mottatt før fraflytting) blir å beskatte til fastlandet. Tilsvarende skal all kapitalinntekt, alle kapitalgevinster og tap, samt fradrag for gjeldsrenter mv beskattes på fastlandet.

Den skattepliktige vil fra 01.01.2012 kunne ha begrenset skattepliktig til Svalbard. Lønn opptjent ved sammenhengende opphold på Svalbard over 30 dager blir da skattepliktig til Svalbard. Dersom 30-dagers sammenhengende opphold ikke foreligger vil lønn for slike perioder bli skattepliktig til fastlandet i fraflyttingsåret. Lønn opptjent på fastlandet skal beskattes på fastlandet.