Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Litt om fastlandsbeskatning ved opphold på Svalbard

Når du flytter fra fastlandet til Svalbard vil du som hovedregel beholde skatteplikt etter bosted til fastlandet under hele oppholdet på Svalbard. Slik dobbel bosetting innebærer at det ikke skal foretas avkorting i de standardiserte fradragene som gis ved beskatning til fastlandet. Det skal eksempelvis ikke foretas avkorting i minstefradrag, personfradrag og i fribeløp for toppskatt. Det skal gis fullt fribeløp ved beregning av formuesskatt også på fastlandet.

Når du flytter til Svalbard skal inntekt og fradrag fordeles mellom Svalbard og fastlandet. Alle inntekter som er opptjent før flytting til Svalbard er skattepliktig til fastlandet, dette kan være lønn, pensjon, renteinntekter, utbytte mv.

Under oppholdet på Svalbard er du skattepliktig til fastlandet for inntekter og formue opptjent der. Dette vil typisk være inntekter og formue av fast eiendom, evt. lønnsinntekt eller næringsinntekt opptjent på fastlandet.

Det gis fullt fradrag for pantelån og renter av pantelån tilknyttet fast eiendom på fastlandet. Eventuelt underskudd som oppstår ved ligningen de enkelte år skal akkumuleres og kan fradragsføres i fremtidige inntekter på fastlandet.

Dersom opphør av skatteplikt til Svalbard inntrer fra 1. januar i utflyttingsåret, vil du i utflyttingsåret være skattepliktig etter bosted til fastlandet, og kunne ha begrenset skatteplikt til Svalbard. Dette betyr eksempelvis at mottatt pensjon, kapitalinntekter og kapitalgevinster blir å beskatte til fastlandet for hele utflyttingsåret. Dersom Svalbardskattelovens regler om begrenset skatteplikt til Svalbard i enkelte perioder ikke overholdes vil lønn opptjent i disse periodene bli å beskatte til fastlandet.